Yttranden

SGU lämnar ofta synpunkter på olika förslag, utredningar och remisser. Här hittar du ett urval av våra aktuella beslut och yttranden.

Aktuella beslut och yttranden 2020 och 2021

Nedan listas ett urval av SGUs aktuella beslut och yttranden för åren 2020 och 2021. Önskar du läsa tidigare yttranden och beslut från tidigare år se sidan Äldre yttranden eller kontakta SGUs diarium. Listan visas med senast datum högst upp.

2021-06-01, SGU dnr: 33-941/2021 – Samrådsremiss för Ostlänken, delen Sillekrog-Sjösa

Frågeställning

Trafikverket planerar för en ny stambana mellan Järna och Linköping, och bjuder in till samråd för delsträckan Sillekrog-Sjösa.

Sammanfattning

SGU genomför just nu en komplettering av SGU:s information om berggrundsgeologi och bergkvalitet med anledning av stambanans sträckning i området. Vad gäller jordartsgeologi och grundvattenfrågor, förekommer i området komplex geologi med randlägen som kan innehålla vattenförande isälvsmaterial, exempelvis en grusavlagring vid Tystberga. SGU anser att avlagringen vid Tystberga har ett mycket stort värde för vattenförsörjningen och bör undersökas närmare och skyddas från negativ påverkan.

Samhällseffekter

SGU:s arbete i området har betydelse för val av lämplig lokalisering av sträckning, med minsta möjliga miljöpåverkan. SGU:s yttrande har också betydelse för skydd av vattenförsörjningen i området.

Läs yttrande – Samrådsremiss för Ostlänken, delen Sillekrog-Sjösa

2021-05-03, SGU dnr: 33-285/2021 – Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd (SOU2020:78)

Frågeställning

Miljödepartementet har remitterat rubricerad SOU-utredning. Utredningens uppdrag har varit att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet i miljöbalken görs om i grunden. Det ska ske genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Det ska bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Förslagen ska på det sättet bidra till att förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. De ska också bidra till att bibehålla eller förstärka strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden.

Sammanfattning

SGU anser att effekterna av georisker i ett framtida, förändrat klimat inte är tillräckligt behandlade i utredningen, vilket är en brist. Vikten av ett hållbart, klimatanpassat, framtida, strandnära byggande bör belysas och redovisas bättre i författningen. Förstärkta satsningar på att ta fram kunskaps- och planeringsunderlag avseende georisker och geologiska förhållanden kommer i sammanhanget reducera samhällets kostnader på sikt samt minska riskerna för naturrelaterade olyckor, något SGU bedömer som mycket angeläget. Sådana underlag ger bättre förutsättningar till en klimatanpassad, hållbar utveckling av bostäder och näringsverksamhet i områden med lågt exploateringstryck samt att miljökvalitetsmålen som nämns i utredningen bättre uppnås.

Samhällseffekter

Moderna enhetliga kunskaps- och planeringsunderlag om olika bergarters, jordarters och sediments utbredning och förekomst ger bättre förutsättningar att bedöma georisker och förhållanden för strandnära byggande. Detta kommer med all sannolikhet resultera i att byggande av bostäder och infrastruktur på sikt, genom en bättre dispensgivning av strandskydd, blir mer hållbart, klimatanpassat och för samhället avsevärt billigare.

Läs yttrande – Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd-(SOU2020:78)

2021-05-03, SGUs dnr 33-237/21 – SGU yttrande angående promemoria Ordning och reda på avfallet

Frågeställning

I Promemorian Ordning och reda på avfallet lämnas förslag på ändringar av lagar och förordningar angående avfallshantering. Syftet är att förbättra avfallshanteringen och öka tillsynsmyndighetens möjlighet att säkerställa syftet med miljöbalken. SGU ges möjlighet att ge synpunkter på de förslagna ändringarna.

Sammanfattning

SGU anser att förslagen till ändringar i lagar och förordningar som beskrivs i promemorian främjar en cirkulär ekonomi. Det är bra att återvinning av massor förenklas i syfte att minska användningen av nyproducerat material. Det är dock viktigt att förenklingen inte medför en ökad risk för miljöpåverkan. Lagarna och förordningarna behöver formuleras så att hänsyn tas till exempelvis eventuella kvarvarande föroreningar. Det är bra att ansvar för lagringsplatserna förtydligas.

Samhällseffekter

En enklare och tydligare lagstiftning för återvinning av massor är positivt för uppfyllandet av mål inom Agenda 2030. Med beaktande av SGUs svar tillses också att risker för negativ miljöpåverkan minskas.

Läs yttrande – SGU yttrande angående promemoria Ordning och reda på avfallet

2021-04-30, SGUs dnr 33-2307/2020 – Samråd om vattenförvaltning

Frågeställning

Vattenmyndigheternas arbete med vattenförvaltningen presenteras i ett samråd och SGU har granskat arbetet som genomförts under innevarande förvaltningscykel åren 2016–2021.

Sammanfattning

Vattenmyndigheternas förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka samråds med myndigheter och allmänhet inför beslut i december.
SGU svarar i egenskap av föreskrivande och vägledande myndighet avseende grundvatten. SGU konstaterar att det har gjorts vissa framsteg denna förvaltningscykel avseende grundvattenberoende ekosystem och lokala riktvärden, men också att det fortsatt saknas grundvattenfokus i exempelvis åtgärdsprogrammet.

Samhällseffekter

Sverige har åtagit sig att genomföra ramdirektivet för vatten, inklusive grundvattendirektivet, via miljöbalken och vattenförvaltningsförordningen. Med lämpliga åtgärder ska ett korrekt genomförande leda till god grundvattenstatus i Sveriges grundvattenförekomster.

Läs yttrande – Samråd om vattenförvaltning 

2021-04-27, SGUs dnr 33-210-2021 – Trafikverkets rapport: Uppdrag att analysera resursbehov för länsstyrelserna vid omfattande transportinfrastrukturinvesteringar

Frågeställning

Trafikverkets regeringsuppdrag att analysera resursbehov för länsstyrelserna vid omfattande transportinfrastrukturinvesteringar har av Trafikverket sammanställts i en rapport. Denna rapport har SGU fått på remiss för att komma med synpunkter på.

Sammanfattning

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att analysera under vilka omständigheter det finns behov av extra resurser till länsstyrelserna i samband med Trafikverkets omfattande transportinfrastrukturinvesteringar. Trafikverket har kommit fram till att det behövs extra resurser till Länsstyrelserna vid stora och komplexa infrastrukturprojekt. SGU stöder förslaget att Länsstyrelserna får ersättning och understryker att det är viktigt att de projekt som har behov av extra stöd identifieras tidigt.

Samhällseffekter

Förslaget bör medföra att den totala kostnaden för infrastruktursatsningar över tid blir mindre eftersom en större arbetsinsats i början av projekten kan läggas på planläggning, beslut och tillsynsåtgärder inom miljöbalken. Detta bör också medföra att expertmyndigheter som SGU blir mer involverade i arbetet.

Läs yttrande – Uppdrag att analysera resursbehov för länsstyrelserna vid omfattande transportinfrastrukturinvesteringar

2021-04-09, SGUs dnr 33-430/2021 – Svar på samråd med statliga myndigheter

Läs yttrande - Svar på samråd med statliga förvaltningsmyndigheter

2021-03-15, SGUs dnr 33-2783/2020 – EU-kommissionens förslag till förordning om batterier

Läs yttrande - EU-kommissionens förslag till förordning om batterier

2021-03-15, SGU dnr 33-227/2021 – Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket SOU 2020:71

Frågeställning

Näringsdepartementet har remitterat rubricerad SOU-utredning.

Sammanfattning

Utredningen är generellt sett mycket omfattande och diskuterar alunskiffer på ett uttömligt och brett sätt. SGU är positivt inställd till bl.a. de forskningsprogram om alunskiffer som föreslås i utredningen. SGU ställer sig dock tveksam till den särreglering av en specifik bergart som föreslås i utredningen eftersom det i praktiken medför gränsdragningsproblem, vilket kan försvåra förutsättningarna för prospektering i Sverige.

Samhällseffekter

Mer forskning om alunskiffer ger mer kunskap, vilket är positivt. Enligt SGUs mening kan dock den föreslagna lämplighetsprövningen för alunskiffer få en negativ inverkan på Sverige som attraktivt prospekteringsland.

Läs yttrande - Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket SOU 2020:71

2021-03-12, SGU dnr 33-402/2021 – Samråd rörande Bolidens planer att hos mark- och miljödomstolen ansöka om tillstånd för fortsatt verksamhet vid Aitikgruvan, Gällivare kommun 

Frågeställning

Boliden Mineral AB avser att till mark- och miljödomstolen inkomma med en ansökan om tillstånd för fortsatt verksamhet vid Aitikgruvan. Huvudanledningen till ansökan är att gällande tillstånd är begränsat med avseende på mängden gråberg och anrikningssand som får deponeras i Aitik.

Sammanfattning

Verksamheten vid Aitikgruvan har pågått under lång tid, därav så borde ett samråds-underlag kunna visa på en mer detaljerad bild av förväntade miljökonsekvenser och hur effekterna av dessa ska minimeras. Samrådsunderlaget bör beskriva mer utförligt vilka utredningar som legat till grund för hur en framtida hantering av gråberg och anrikningssand kommer att se ut.

Samhällseffekter

Säkrare hantering av grundvatten och avfallshantering vid gruvan.

Läs yttrande - Samråd rörande Bolidens planer att hos mark- och miljödomstolen ansöka om tillstånd för fortsatt verksamhet vid Aitikgruvan, Gällivare kommun

2021-03-12, SGUs dnr 33-432/2021 - SGU yttrande angående ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för nya och befintliga grundvattenuttag för i huvudsak dricksvattenförsörjning i Kristianstad kommun

Frågeställning

Tillstånd till grundvattenuttag för kommunal allmän vattentäkt på grundvattenförekomsten Norra Kristianstadsslätten, Kristianstads kommun. SGU anser att det finns särskilda skäl för att tillståndet till vattenuttaget ska begränsas i tid.

Sammanfattning

I tidigare domar har MÖD (2014-2016) kommit fram till att tillstånd till vattenuttag för kommunala allmänna vattentäkter inte ska tidsbegränsas. SGU anser att förutsättningarna ändrats sedan dess. Det finns nu mer kunskap vad avser klimatpåverkan och sammantaget med förändringar i miljöbalken och de speciella förutsättningar som gäller för Kristianstadslätten och det ansökta uttaget anser SGU att det inte är rimligt att tillåta ett vattenuttag utan tidsbegränsning. SGU anser också att Kristianstad kommun behöver tydliggöra storlek på uttagen och tidpunkt för uttag inom de olika delområdena.

Samhällseffekter

Samtliga vattenuttag, inkluderat vattenuttag för allmän dricksvattenförsörjning, behöver granskas, utredas och beslutas i enlighet med bestämmelser i miljöbalken och EUs ramdirektiv för vatten. För att säkerställa att beslutade miljökvalitetsnormer följs och för att skydda grundvattnet så att det även i framtiden ska vara tillräckligt rent och finnas i tillräcklig mängd för att möjliggöra produktion av dricksvatten kan det finnas behov av att tidsbegränsa tillstånd till alla typer av vattenuttag. Effekten av SGUs svar kan komma att bli att slutsatserna i de äldre prejudicerande domarna nyanseras på så sätt att även tillstånd till grundvattenuttag för kommunal dricksvattenförsörjning kan komma att tidsbegränsas.

Läs yttrande - SGU yttrande angående ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för nya och befintliga grundvattenuttag för i huvudsak dricksvattenförsörjning i Kristianstad kommun

2021-03-11, SGUs dnr 33-144/2021 - Samråd Anläggning av ny stambana Hässleholm-Lund i Skåne län.

Frågeställning

SGU har fått frågan av Trafikverket att yttra sig utifrån sitt expertområde gällande anläggning av ny stambana Hässleholm-Lund i Skåne.

Sammanfattning

SGU genomförde under åren 2018–2019, med anledning av stambanans sträckning, i samverkan med Trafikverket en sammanställning, kvalitetssäkring och komplettering av SGU:s information om berg, jord och grundvatten i området. SGU hänvisar till en SGU rapport i detta ärende, samt informerar om och hänvisar till handledning och tillgång till översiktlig, relevant information om jordarter, berggrund, grundvatten samt georisker som skred, ras, översvämning, föroreningsspridningar och erosion samt eventuell påverkan på grundvattenförhållanden i områdena för planerade sträckningar.

Samhällseffekter

Om hänsyn tas till SGU:s information och yttrande kan georisker minimeras, kostnader och användning av naturresurser minskas, samt eventuell påverkan på grundvattenförhållanden minskas i området.

Läs yttrande - Samråd Anläggning av ny stambana Hässleholm - Lund i Skåne län

2021-03-05, SGUs dnr 33-375/2021 – Ansökan från Lekebergs kommun om upphävande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten i Mullhyttan, Lekebergs kommun

Läs yttrande - Remiss Ansökan från Lekebergs kommun om upphävande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkten i Mullhyttan, Lekebergs kommun

2021-03-05, SGUs dnr 33-55/2021 – Samråd gällande regionplan för Skåne 2022-2040

Frågeställning

Länsstyrelsen i Skåne söker underlag för att bistå med vid samråd om regionplan för Skåne 2022–2040. SGU har lämnat synpunkter på regionplanen utifrån SGUs ansvarsområden.

Sammanfattning

Regionplan för Skåne 2022–2040 är en strategisk plan som ska visa riktningen för den fysiska planeringen i regionen. Regionplanen ska bidra till en samhällsplanering som ger förutsättningar för arbetsmarknad och näringsliv att utvecklas och för att människor ska kunna leva och bo i hela Skåne.

Materialförsörjning är en viktig del av samhällsplaneringen som inte berördes i den inkommande versionen av regionplanen. SGU har därför i yttrandet framfört att frågan om en hållbar ballastförsörjning behöver lyftas som ett planeringsunderlag. Skåne är en expansiv region och därför beroende av tillgång till ballast. Samtidigt har delar av Skåne en mycket begränsad tillgång till en lokal ballastförsörjning på grund av geologiska förhållanden eller motstående intressen. Det behövs därför en materialförsörjningsplan för att kunna tillgodose de framtida behoven av ballast på ett hållbart sätt i Skåne.

Samhällseffekter

Om hållbar ballastförsörjning kan lyftas som ett planeringsunderlag i regionplanen, kommer det att finnas bättre möjlighet att säkerställa en långsiktig och hållbar ballastförsörjning i Skåne.

Läs yttrande - Samråd gällande regionplan för Skåne 2022-2040

2021-02-23, SGUs dnr 33-2457/2020 - Naturvårdsverkets förslag till revidering av miljöledningsförordningen.

Frågeställning

SGU har uppmanats att yttra sig över naturvårdsverkets förslag till revidering av miljömiljöledningsförordningen. 

Sammanfattning

SGU anser att förslaget generellt är bra, att förslaget avser en ambitionshöjning och att förslaget är enbart gäller direkt miljöpåverkan. Det är bra att förordningen främst fokuserar mot direkt miljöpåverkan då det är just den påverkan som myndigheten själv hanterar. Det är också positivt att förslaget konstaterar att styrningen och uppföljningen av myndigheters arbete med indirekt miljöpåverkan, genom kärnverksamheten, primärt sker utifrån myndighetsuppdrag, annan lagstiftning och styrning på miljöområdet och inte via miljöledningsförordningen.

Samhällseffekter

Effekterna innebär en tydligare och bättre begränsad miljöledningsrapportering som är mer i linje med gällande standarder.

Läs yttrande - Remiss av Naturvårdsverkets förslag till revidering av miljömålsförordningen

2021-02-15, SGU dnr 33-213/2021 – Samråd, brytning av grafit vid Niska Södra, Niska Norra, Nunasvaara Norra i Kiruna kommun, Norrbottens län

Frågeställning

Talga AB har skickat på remiss samrådsunderlag enligt miljöbalken inför ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen för att få bryta tre fyndigheter väster om Vittangi i Kiruna kommun.

Sammanfattning

SGU vill se ett tydligt fokus på hur den aktuella underjordsbrytningen kan komma att påverka grundvattenflöden och vattenbalanser.

Samhällseffekter

Säkrare hantering av grundvatten vid planerad verksamhet.

Läs yttrande - Samråd, brytning av grafit vid Niska Södra, Niska Norra, Nunasvaara Norra i Kiruna kommun, Norrbottens län

2021-02-12, SGUs dnr 33-186/2021 Yttrande - Bedömning av jordartsklassning i samband med ansökan om förlängd täktverksamhet på fastigheten Sorsele 1:1, Västerbottens län

Frågeställning

Miljöprövningsdelegationen i Västerbottens Län efterfrågar SGUs synpunkter på ansökan om fortsatt moräntäkt. Man efterfrågar i synnerhet synpunkter huruvida SGU bedömer att materialet i täkten skall klassas som morän eller naturgrus.

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Västerbottens län har till SGU remitterat en ansökan om fortsatt moräntäktverksamhet inom fastigheten Sorsele 1:1, Sorsele kommun. SGU har i sitt yttrande bedömt att jordarten i täkten bör klassas som naturgrus, snarare än morän. I SGU-rapport 2002-2 ”Naturgrus eller morän” redovisas hur avlagringar skall bedömas då det råder tveksamhet gällande klassning av morän eller isälvavlagring. I fall där isälvssediment överlagras av morän rekommenderar SGU att allt material i avlagringen ur beskattningssynpunkt betraktas som naturgrus. Vidare anser SGU att täkter där sand- och gruspartier förekommer i moränmassan skall behandlas som isälvsavlagringar, om de ligger i anslutning till ett större område med isälvssediment. Då dessa förhållanden råder för den aktuella täkten, anser SGU att lokalen bör klassas och behandlas som en naturgrusavlagring. Täkten kräver därmed tillstånd eller anmälan enligt 9 kap 6 b § i miljöbalken.

Samhällseffekter

Remissen är principiellt viktig ur ett geologiskt perspektiv, då en korrekt klassning av jordarten i en täkt är central för upprätthållandet av en god resurshushållning av naturgrus och natursand. SGUs remissvar medverkar till att prövningen av verksamhet i detta och liknande fall kommer att granskas utifrån största möjliga miljöhänsyn.

Läs Yttrande - Bedömning av jordartsklassning i samband med ansökan om förlängd täktverksamhet på fastigheten Sorsele 1:1, Västerbottens län

2021-02-08, SGUs dnr 33-159/2021 – Remiss angående komplettering av ansökan för grustäkt på fastigheten Stjärnvik 1:11, Västra Götalands län

Frågeställning

Miljöprövningsdelegationen i Västra Götalands län efterfrågar synpunkter på en ansökan om naturgrustäkt på fastigheten Stjärnvik 1:11, Karlsborgs kommun.

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har till SGU remitterat en ansökan om täktverksamhet på fastigheten Stjärnvik 1:11, Karlsborgs kommun. Analyser av grundvattnets kemiska status visar på viss förekomst av PFAS. SGU rekommenderar regelbunden grundvattenprovtagning med avseende på PFAS, samt kontroller för att utesluta eventuell förorening av massorna i täkten. SGU anser att täktverksamhet kan tillåtas förutsatt att verksamheten inte på något sätt riskerar att öka föroreningsspridningen av PFAS i området.

Samhällseffekter

Verksamheten i täkten är betydelsefull för det regionala näringslivet. Samtidigt är det viktigt att prövningen av verksamheten görs med största möjliga miljöhänsyn. SGUs remissvar medverkar till att upprätthålla miljösäker täktverksamhet och på så sätt skapa största möjliga samhällsnytta i ett regionalt perspektiv.

Läs yttrande - Remiss angående komplettering av ansökan för grustäkt på fastigheten Stjärnvik 1:11, Västra Götalands län

2021-02-03, SGU dnr 33-2677/2020 – Redovisning av vissa föreskrivna utredningar (utredning U11) och meddelande av villkor m.m. gällande Boliden Mineral AB:s verksamhet vid Rönnskärsverken i Skellefteå kommun

Frågeställning

Mark- och miljödomstolen har i deldom den 7 maj 2020 (mål nr M 1012-09) bl.a. avslutat tidigare uppskjutna frågor om efterbehandling och återställning avseende verksamheten vid Rönnskärsverken. Deldomen har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) av Länsstyrelsen i Västerbottens län, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten samt av verksamhetsutövaren Boliden Mineral AB (bolaget). SGU har ombetts av MÖD att yttra sig över överklagandena.

Sammanfattning

Hur grundvattnet bidrar till spridningen av föroreningar från området till fjärden och hur påverkan på ytvattnets miljökvalitetsnormer kan begränsas genom effektiva åtgärder är en mycket viktig fråga. SGU instämmer med de överklagande myndigheterna att det är för snävt att begränsa U18 till endast ett sedimentområde med extremt höga föroreningar när det överlag förekommer avsevärt förhöjda halter i sediment i Rönnskärs närområde.

Samhällseffekter

Ytterligare åtgärder behövs för att utreda föroreningarnas spridning i sediment och ytvatten.

Läs yttrande - Angående redovisning av vissa föreskrivna utredningar (utredning U11) och meddelande av villkor m.m. gällande Boliden Mineral AB:s verksamhet vid Rönnskärsverken i Skellefteå kommun

2021-01-29, SGU dnr 33-2698/2020 – Förslag till egenkontrollprogram vid Maurlidengruvorna

Frågeställning

Länsstyrelsen i Västerbottens län har remitterat Boliden Mineral AB:s förslag till egenkontrollprogram för de numer nedlagda gruvorna i Maurliden (Östra och Västra).

Sammanfattning

Maurlidens gråberg är högst varierande vad gäller sulfidhalt, och innehåller i vissa fall upp till 60% sulfider, vilket är högre än i de flesta av Sveriges gruvor. Detta gör att egenkontrollen bör vara mer omfattande. Boliden bör kontinuerligt utvärdera effekten av efterbehandlingsåtgärderna i egenkontrollprogrammet för Maurlidengruvorna.

Samhällseffekter

Anpassning av efterbehandlingsåtgärder genom uppföljning av egenkontrollprogrammet som förhoppningsvis ger en bättre efterbehandling i slutändan.

Läs yttrande över förslag till egenkontrollprogram vid Maurlidengruvorna

2021-01-21, SGUs dnr 33-171/2021 - Granskning av vägplan för anläggning av väg 259 Tvärförbindelse Södertörn i Huddinge, Haninge och Botkyrka kommuner.

Frågeställning

SGU har fått frågan av Trafikverket att yttra sig utifrån sitt expertområde gällande vägplan för anläggning av väg 259 tvärförbindelse Södertörn i Huddinge, Haninge och Botkyrka kommuner.

Sammanfattning

SGU har relativt nyligen karterat jordarter i området med hjälp av Lidar-data och har därmed översiktlig information om jordartsgeologin. SGU informerar om detta och hänvisar till hemsidor. SGU noterar vidare att sträckningen går genom Södermanlandsgnejser där det kan förekomma problem med sulfidhaltig berggrund. Sträckningen går även genom en dricksvattenförekomst och här finns det behov av att reglera saltanvändningen på vägen.

Samhällseffekter: Om hänsyn tas till SGU:s information och yttrande kan georisker minimeras, kostnader och användning av naturresurser minskas, samt eventuell påverkan på grundvattenförhållanden minskas i området.

Läs granskning av vägplan för anläggning av väg 259 Tvärförbindelse Södertörn i Huddinge, Haninge och Botkyrka kommuner

2021-01-07, SGUs dnr 33-2214/2020 – Yttrande över promemorian Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi

Frågeställning

I promemorian föreslås en ny lag och en ny förordning med bestämmelser om tidsfrister för vissa tillståndsförfaranden vid produktion av förnybar el och om en kontaktpunkt för vissa tillståndsförfaranden vid produktion av förnybar energi.

Sammanfattning

SGU är, i enlighet med 2 § kontinentalsockelförordningen (1966:315) tillsynsmyndighet över efterlevnaden av föreskrifter och villkor för tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. De tillståndsärenden enligt kontinentalsockellagen som kommer att omfattas av de nya författningarna rör de tillstånd som krävs för nedläggning av kabel på havsbotten vid vindkraftsetableringar till havs. Beslutande myndighet enligt kontinentalsockellagen är regeringen och ansökningar om tillstånd enligt kontinentalsockellagen hanteras av Näringsdepartementet. SGU har idag inget ansvar för handläggningen av ärenden men erhåller ofta regeringsuppdrag att handlägga de tillståndsärenden som inkommer till Näringsdepartementet. Det finns inget särskilt stadgat härom i författning utan SGU erhåller ett separat regeringsuppdrag, om regeringen finner det lämpligt, för varje enskilt ärende. I syfte att nå målsättningar för att främja produktionen av förnybar energi så kan det vara värt att se över frågan om att förtydliga SGUs ansvar i handläggningen av dessa ärenden samt att reglera detta i författning.

Samhällseffekter

En tydlighet hur handläggning av dessa ärenden sker är viktigt för att undvika eventuella tveksamheter om hur tidsfristen ska beräknas och därmed bidra till att total hanteringstid av ärendena minskas.

Läs yttrande över promemorian Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen av förnybar energi

2020

2020-12-04

Remiss - ansökan om tillstånd enligt 11 kap Miljöbalken Mobyheden södra, Ockelbo kommun

Remiss - tillstånd till grundvattentäkt vid Avanäset på Fårö, Region Gotland

2020-11-25

Yttrande över Vägledning - provtagning och klassificering av sulfidförande berg

2020-10-30

Yttrande över överklagan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite i Gotlands kommun

2020-10-26

Yttrande över SMA AB:s tillstånd till täktverksamhet och vattenverksamhet vid Klintebys och Snögrinde stenbrott, Klintehamn, Gotland

2020-08-27

SGU yttrande angående Stärkt lokalt åtgärdsarbete för övergödning – att nå målet Ingen övergödning, SOU 2020:10

2020-06-01

Yttrande över överklagan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt vattenverksamhet vid Slite i Gotlands kommun

2020-05-13

Förslag till reviderat vattenskyddsområde för Hanveden, Haninge kommun

2020-05-06

SGU yttrande angående upphävandet av tre vattenskyddsområden i Bromölla kommun

2020-04-30

En utvecklad vattenförvaltning – SOU 2019:66

2020-03-19

Ansökan om tillstånd för bortledande av grundvatten på fastigheten Karlsby 3:250 i Motala kommun

2020-01-16

Bedömning av verksamhet som omfattas av prövning enligt 11 kap. 12 § miljöbalken - Ansökan från Nordkalk AB om fortsatt tillstånd för kalkstenstäkt inom fastigheten Kallholen 9:16 i Orsa kommun

Senast granskad 2021-04-26