Några människor arbetar med provtagning på ett fartyg. Foto.

Provtagning av fiberbankar ombord på SGU:s undersökningsfartyg.

Foto: Carl-Erik Alnavik/SGU.

21 september 2020

Miljögifter från fiberbankar kan spridas uppåt i ekosystemet

Miljögifter i fiberbankar riskerar att spridas till sin omgivning och påverka organismer uppåt i näringskedjan. Det bekräftas av en ny forskningsrapport som sammanfattar fyra års tvärvetenskapliga studier inom projektet Treasure.

Under fyra år har ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt, Treasure, undersökt så kallade fiberbankar och fiberrika sediment, där restprodukter från pappersmassaindustrin har ansamlats, längs den svenska östersjökusten.

Ett särskilt område för studien har varit Höga kusten, där fiberbankarna ligger på grunda men branta bottnar. Forskarna har här, med hjälp av provtagningar från SGU:s undersökningsfartyg Ocean Surveyor, bland annat studerat om föroreningarna kan sprida sig till kringliggande vattenmiljö där de kan skada Östersjöns ekosystem. Man har därför även studerat miljögifter i bottenlevande organismer, som skorv och havsborstmask.

Resultaten av undersökningarna pekar på att organismer utanför fiberbankarna kan påverkas och att gifterna kan spridas uppåt i näringsväven. Forskarna ser nu fram emot resultat från pågående forskning om tänkbara saneringsmetoder. I ett uppföljande projekt, Fibrem, genomförs laboratorietester för att täcka över fiberbankarna med ett isolerande lager, så kallad capping.

Treasure-projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Lunds universitet, Stockholms universitet och det tyska forskningsinstitutet Marum. Finansieringen kommer från FORMAS.

Läs mer om fiberbankar här

Läs rapporten på SGI:s webbplats

Läs om Fibrem här

 

 

Senast granskad 2020-09-21