Byggande av en bro. Foto.

Foto: Elin Norström/SGU.

8 september 2020

Nya jordartsdata finns tillgängliga

Ny jordartsinformation finns för områden runt Uppsala samt mellan Hjo och Karlsborg längs Vätterns västra strand.

SGU har uppdaterat jordartsinformationen runt Uppsala eftersom regionen är ett av landets mest expansiva områden för bostadsbyggande. Dessutom planerar Trafikverket en utbyggnad till fyra tågspår mellan Uppsala och Stockholm vilket kan öka på byggandet och expansionen ytterligare.

I områden mellan Hjo och Karlsborg längs Vätterns västra strand har jordartsinformationen också uppdaterats i samband med undersökningar av jordarternas och berggrundens möjligheter att innehålla stora grundvattenförekomster.

SGU förbättrar och uppdaterar löpande jordartsinformation för prioriterade områden i Sverige. Jordartskartan, eller jordartsdatabaser som det är numera, visar på markförhållandena och är därför viktig för planeringen av ett hållbart samhälle. Informationen kan bland annat användas av kommuner, länsstyrelser, nationella myndigheter och konsulter för att bedöma om ett område är lämpligt att bebygga, göra klimatanpassningsåtgärder eller var det finns värdefulla grundvattentillgångar.

Den nya informationen finns tillgänglig i SGU:s Kartvisare, samt via beställning hos vår kundtjänst.

Senast granskad 2020-09-08