Vatten sprutar ur ett rör vid infiltration av vatten vid en vattentäkt.

Infiltration vid vattentäkt.

Foto: Kajsa Bovin, SGU

29 september 2020

Goda exempel på åtgärder för bättre grundvatten

SGU lyfter fram ett antal goda exempel på åtgärder som kan genomföras för att minska risken för skada på grundvatten. Tanken är att uppmuntra kommuner och myndigheter till att öka skyddet för grundvattnet.

Grundvatten används till dricksvattenproduktion, bevattningar och industrivatten. Men det flödar också ut i våtmarker, sjöar och vattendrag. Ett rent grundvatten av tillräcklig mängd är därför en förutsättning för ett fungerande samhälle och en bra miljö.

Det finns ett stort antal grundvattenförekomster som är förorenade eller som riskerar att bli förorenade. För att ta bort eller minska risken för föroreningar behöver åtgärder vidtas. Eftersom det ofta är svårt och kostnadskrävande att rena grundvatten är åtgärdsarbetet för en bättre grundvattenmiljö relativt begränsat.

SGU har sammanställt goda exempel på åtgärder för en bättre grundvattenkvalitet. Förhoppningen är att kommuner och andra myndigheter ska inspireras och kunna öka åtgärdsarbetet för skydd av grundvatten runt om i Sverige.

Exempel på åtgärder för grundvatten och vattenförsörjning

Senast granskad 2020-09-29