Koboltglans från Vena gruvfält.

Koboltglans från Vena gruvfält.

Foto: Dino Leopardi.

20 maj 2020

Rapport om kobolt i södra Bergslagen

SGU har tittat närmare på mineraliseringar av kobolt vid Vena gruvfält respektive Tunaberg i Bergslagens malmprovins. Undersökningen är intressant ur flera aspekter, inte minst för att kobolt är en hett efterfrågad batterimetall i omställningen till grön energi.

Områdena kring Vena gruvfält respektive Tunaberg har valts ut för studien eftersom man här under 1700- och 1800-talen utvann kobolt, en av de av EU och regeringen utpekade innovationskritiska metallerna. Målet med undersökningarna har varit att öka kunskapen om områdets koboltmineraliseringar, för att bättre förstå bildningsprocesserna och Bergslagens potential för innovationskritiska metaller och mineral.
Vid Vena gruvfält påträffades höga halter av kobolt tillsammans med bland annat koppar, bly och zink. Tredimensionell modellering visar att mineraliseringarna av koppar-kobolt möjligen kan fortsätta till flera hundra meters djup. Geofysiska undersökningar visar att mineraliseringarna följer tydliga magnetfältsanomalier. Vid Skuru gruvor, en av områdets äldre järnmalmsgruvor, påträffades också förhöjda halter av sällsynta jordartsmetaller.
Geologin kring Tunaberg är mycket variationsrik, med åtminstone tre typer av mineraliseringar: marmorbunden koppar-koboltmineralisering, vulkanitbunden bly-zinkmineralisering och skarnbunden järnoxidmineralisering. Höga halter av koppar och kobolt påträffades framför allt i området kring Koppartorp, medan högst zinkhalt återfanns i varp från Börjelstorpsgruvan. Utöver dessa ämnen påträffades även förhöjda halter av bland annat silver, guld och baryt i sulfidmineraliseringar. Järnhaltiga skarnbergarter påträffades både norr och söder om sulfid-mineraliseringarna kring Koppartorp, vilka till viss del också uppvisade förhöjda manganhalter.

Läs rapporten om koboltförekomster i Vena gruvfält och Tunaberg här 

SGU:s rapport om mineraliseringarna kring Vena gruvfält och Tunaberg är ett komplement till ett tidigare regeringsuppdrag för att kartlägga innovationskritiska metaller och mineral 

Senast granskad 2020-05-20