6 maj 2020

Grundvattennivåer i månadsskiftet april–maj

Grundvattennivåerna i de små magasinen fortsätter att sjunka och är nu under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland och Svealand. I de stora magasinen är nivåerna fortfarande under de normala i södra och östra Götaland samt i östra Svealand.

I Götaland och Svealand har en kombination av torka, utebliven snösmältning och tidig grönska medfört att nivåerna sjunkit i de små magasinen jämfört med mitten av april. I större delen av Norrland har nivåerna i små magasin däremot stigit. I de stora magasinen är grundvattensituationen i stort sett oförändrad jämfört med mitten av april.

Grundvattennivåer i månadsskiftet april–maj 2020

Grundvattennivåer i månadsskiftet april–maj 2020

Ladda ner kartorna högupplöst (nytt fönster)

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna nära de normala för årstiden i större delen av Norrland samt i västra Götaland. I östra Sveland och nordöstra Götaland är nivåerna mycket under det normala. I övriga delar av Götaland och Svealand är nivåerna under de normala. Lokala variationer kan dock förekomma.

Nivåerna har sedan mitten av april sjunkit i södra Sverige på grund av utebliven snösmältning och små nederbördsmängder. En relativt tidig grönska och stigande temperaturer minskar möjligheterna till grundvattenbildning. Under sommaren kan situationen därmed bli ansträngd. Enskilda brunnsägare i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland bör vara uppmärksamma på sin vattentillgång.

För att få en normal grundvattensituation i de små magasinen behövs mer nederbörd än normalt under de närmaste veckorna. Låga temperaturer ökar förutsättningarna för grundvattenbildning.

Stora grundvattenmagasin

I västra Norrland och västra Götaland är nivåerna i de stora magasinen över de normala för årstiden. De östra delarna av Svealand och Götaland samt södra Götaland har däremot nivåer som är under de normala. I övriga delar av landet är nivåerna nära de normala för årstiden.

I de stora magasinen bedöms det för närvarande inte bli några stora problem med vattentillgången under sommaren. I de områden där nivåerna är under de normala, eller där vattenbrist ofta förekommer, bör dock vattenproducenterna vara observanta och följa utvecklingen noggrant. 

I de stora magasin där grundvattennivåerna är under det normala behövs mer nederbörd än normalt under några månader för att få en normal grundvattensituation.

Senast granskad 2020-05-06

Om kartorna

Rapportering av grundvattennivåer vid månadsskiftet är en tillfällig utökning av SGU:s löpande rapportering, vilken vanligtvis görs i mitten av varje månad. 

Grundvattennivåns avvikelse från den normala för årstiden tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer vid månadsskiftet med genomsnittliga nivåer sedan 1970-talet. Kartan över små magasin baseras på ungefär 50 observationsrör i SGU:s grundvattennät och kartan över stora magasin på ungefär 30 observationsrör. Mätningarna utförs under opåverkade förhållanden.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, dvs. vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet