Bergaåsen strax norr om Ljungby.

Bergaåsen strax norr om Ljungby.

Foto: Elisabeth Magnusson, SGU

11 maj 2020

Tre nya rapporter om grundvattenmagasin i Småland

SGU har kartlagt och beskrivit fyra grundvattenmagasin i Ljungby-, Värnamo- och Högsby kommun. Informationen är viktig för en hållbar användning av vattenresurserna i de berörda kommunerna.

En av rapporterna gäller grundvattenmagasin i Ljungby och Värnamo, en andra rapport rör en förekomst i Ljungby kommun och en tredje rapport gäller ett magasin i Högsby kommun.

SGU:s kartläggning av grundvattentillgångar syftar till att ge en översiktlig bild av bland annat grundvattenmagasinens utbredning, hydrauliska egenskaper, tillrinningsområden, anslutande ytvattensystem, förekomst av tätande lager, vattendelare och grundvattnets strömningsriktning. Magasinen är klassade efter bedömd uttagsmöjlighet, det vill säga hur mycket grundvatten som man bedömer kan utvinnas långsiktigt från magasinet. I beskrivningarna finns även en översiktlig bedömning av grundvattnets kemi.

Rapporterna som redovisas ingår i SGU:s kartläggning av viktiga grundvattenmagasin i landet. Syftet är i första hand att skapa planeringsunderlag för vattenförsörjning, markanvändning och skydd av viktiga grundvattenförekomster.

I de tre nu publicerade rapporterna är bland annat Bergaåsen i Ljungby kommun beskriven. Bergaåsen utgör en viktig del av vattenförsörjningen för flera kommuner i Kronobergs län.

Ladda ned rapporterna från sidan för nypublicerat

Senast granskad 2020-05-11