Öppet vatten i strandkanten till sjön Lingan, vilket tyder på utströmmande grundvatten då isen i övrigt ligger tjock på sjön.

Öppet vatten i strandkanten till sjön Lingan, vilket tyder på utströmmande grundvatten då isen i övrigt ligger tjock på sjön.

Foto: Emil Vikberg Samuelsson, SGU

25 maj 2020

Fyra nya rapporter om grundvatten i Hälsingland, Gästrikland och Småland

SGU har kartlagt och beskrivit sex grundvattenmagasin i Söderhamns-, Ockelbo- och Växjö kommun. Informationen är viktig för en hållbar användning av grundvattenresurserna i de berörda kommunerna.

En rapport rör ett magasin på gränsen mellan Söderhamns och Ockelbo kommun, en andra och tredje rapport gäller ett respektive två magasin i Ockelbo kommun och den fjärde rapporten rör två grundvattenmagasin i Växjö kommun.

SGU:s kartläggning av grundvattentillgångar syftar till att ge en översiktlig bild av bland annat grundvattenmagasinens utbredning, hydrauliska egenskaper, tillrinningsområden, anslutande ytvattensystem, förekomst av tätande lager, vattendelare och grundvattnets strömningsriktning. Magasinen är klassade efter bedömd uttagsmöjlighet, det vill säga hur mycket grundvatten som man bedömer kan utvinnas långsiktigt från magasinet. I beskrivningarna finns även en översiktlig bedömning av grundvattnets kemi.

Rapporterna som redovisas ingår i SGU:s kartläggning av viktiga grundvattenmagasin i landet. Syftet är i första hand att skapa planeringsunderlag för vattenförsörjning, markanvändning och skydd av viktiga grundvattenförekomster.

Ladda ned rapporterna från sidan för nypublicerat

Senast granskad 2020-05-25