Koboltmalm från Storgruvan i Koppartorp.

Koboltmalm från Storgruvan i Koppartorp.

Foto: Edine Bakker, SGU.

2 mars 2020

Innovationskritiska metaller och mineral i Bergslagen

I Bergslagen finns många av de innovationskritiska metaller och mineral som behövs för att klara klimatomställningen. Det bekräftas av en ny SGU-rapport där Bergslagens potential för såväl primär och sekundär utvinning av de aktuella materialen har kartlagts.

– Innovationskritiska metaller och mineral har hittats i både i berggrunden och i olika typer av gruvavfall, och i flera fall är fynden tidigare okända säger Ildiko Antal Lundin, enhetschef på SGU.

I Bergslagen har traditionellt metaller som järn, koppar, zink och bly samt i viss mån även nickel, volfram och svavel eftersökts och brutits. Men SGU:s särskilda kartläggning bekräftar att regionen även har god potential för innovationskritiska metaller och mineral, som kobolt, sällsynta jordartsmetaller, volfram, platinagruppens metaller, indium och grafit med flera:

– Kartläggningen bekräftar att Sverige har goda förutsättningar för att bidra till en långsiktig och hållbar försörjning av material som behövs för klimatomställningen, säger Ildiko Antal Lundin.

  • Fynd av kobolt har bekräftats och beskrivits ytterligare i områden kring Vena gruvfält, Tunaberg och Riddarhyttefältet. Kobolten förekommer med koppar eller järn, som förvisso inte är klassade som kritiska, men som underlättar lönsamhet vid eventuell brytning. Sannolikt finns kobolt på fler platser som ännu inte har undersökts med moderna metoder.
  • Sällsynta jordartsmetaller (REE) finns i betydande mängder inom Grängesbergfältet och Riddarhyttefältet, både i den kvarvarande järnmalmen och i anrikningssand från nedlagda gruvor. Förhöjda halter av REE påträffades också vid Vena gruvfält, en tidigare okänd förekomst. Sannolikt finns liknande REE-förekomster på flera andra platser i Bergslagen.
  • Bergslagens främsta kända volframtillgång idag är sandmagasinen vid Yxsjöberg, framför allt det äldre magasinet från den tid då anrikningsprocessen var mindre effektiv. Utöver volfram innehåller anrikningssanden beryllium, vismut och tenn, samt sannolikt flusspat.
  • Förekomster av grafit i Norbergsområdet är kända sedan tidigare, men ny geofysik pekar på ytterligare fynd, sannolikt på större djup än vad som tidigare varit känt. Geofysiska undersökningar indikerar också grafit i närliggande områden.
  • Mycket höga halter av indium har hittats i omvandlad Dalagranit (greisen) i ett område runt Norra Hållen, med potential för fler förekomster, som i exempelvis Riddarhyttefältet. Den omvandlade Dalagraniten innehåller även en mängd andra innovationskritiska metaller och ställvis höga halter av både ädelmetaller och koppar, zink och bly.

SGU:s kartläggning i Bergslagen har fokuserat på kunskapsuppbyggnad om innovationskritiska metaller och mineral i primära och sekundära källor, samt på insamling av högkvalitativa geologiska, geokemiska och geofysiska data. Extra fokus har lagts på gruvområden där järn- och basmetaller tidigare har utvunnits och där moderna analysmetoder nu visar att det även finns innovationskritiska metaller och mineral.

Rapporten är en del av ett regeringsuppdrag för att kartlägga möjligheterna för utvinning i Sverige av de innovationskritiska metaller och mineral som är nödvändiga för bland annat miljö- och klimatomställningen.

Läs rapporten "Innovationskritiska metaller och mineral i Bergslagen"

Senast granskad 2020-03-02