På bilden syns en kvinna som dricker vatten ur sina händer. Vattnet kommer från en egen borrad dricksvattenbrunn. Bakom kvinnan syns en pojke.

Foto: Lotta Levin Pihlblad, SGU.

25 mars 2020

Ny nationell samordning av dricksvattenfrågor

En ny nationell samordningsgrupp för dricksvatten ska göra arbetet mer aktivt och drivande. Vid gruppens första möte 24 mars enades tio myndigheter och aktörer om ett antal fokusområden framöver.

Den nya Nationella samordningsgruppen för dricksvatten kommer i högre grad verka för att dricksvattenfrågor införlivas i myndigheternas verksamhetsplanering. Mot den bakgrunden bemannas samordningsgruppen av myndigheteter, varav SGU är en, samt företrädare från Sveriges Kommuner och Regioner och Svenskt vatten.

Vid samordningsgruppens första möte den 24 mars beslutades om inrättandet av tre arbetsgrupper och om följande fokusområden:
• Informationssäkerhet för uppgifter inom dricksvattenförsörjningen.
• Dricksvattenproducenters och distributörers planering och förberedande åtgärder under kris, höjd beredskap och krig.
• Regionala vattenförsörjningsplaner.
• Utvärdering av statsbidrag för bättre vattenhushållning.
• Genomförandet av det nya dricksvattendirektivet.
• Klimatförändringar och dess påverkan på dricksvattenkvalitet.

Som stöd för gruppens arbete införs ett kansli på Livsmedelsverket som bland annat ska samordna kommunikation och omvärldsbevakning. I den nya samordningsgruppen ingår Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Folkhälsomyndigheten, SGU, Kemikalieinspektionen, SMHI, MSB, Trafikverket, och representanter för Länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner samt Svenskt Vatten.

Den nya nationella samordningsgruppen ersätter det tidigare Nationella nätverket för dricksvatten.

Senast granskad 2020-03-25