19 mars 2020

Grundvattennivåer i mars

Nivåerna i de små magasinen är alltjämt över eller mycket över de normala för årstiden på de flesta håll. När det gäller stora magasin finns fortfarande områden med lägre nivåer än normalt i landets östra delar men i övrigt är nivåerna nära eller över de normala.

Det har varit gott om nederbörd i södra Sverige de senaste veckorna, framför allt i delar av Götaland, och grundvattennivåerna i både små och stora magasin har mestadels stigit i Götaland och Svealand. I Norrland är det däremot på de allra flesta håll sjunkande grundvattennivåer, vilket är normalt för årstiden.

Grundvattennivåer i mars

Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna nära de normala längs delar av östkusten. I sydvästra Norrland och i västra Götaland finns nivåer som är mycket över de normala. I övriga delar av landet är nivåerna över de normala för årstiden.

Stora grundvattenmagasin

Nivåer nära de normala dominerar för stora grundvattenmagasin. Längs östkusten finns fortsatt nivåer under de normala och här behövs mer regn än normalt framöver för att fylla på magasinen inför sommaren. Längs fjällkedjan och i västra Svealand och Götaland finns områden med nivåer som är över de normala för årstiden.

Senast granskad 2020-03-19

Om kartorna

Grundvattennivåns avvikelse från den normala för årstiden tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Kartan över små magasin baseras på ungefär 50 observationsrör i SGU:s grundvattennät och kartan över stora magasin på ungefär 30 observationsrör. Mätningarna utförs under opåverkade förhållanden.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, det vill säga vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet