Grafik: SGU

12 mars 2020

Ny information om svavelhalt i kartvisarna Bergartskemi och Ballast

Kartvisarna Bergartskemi och Ballast har utökats med information om svavelhalt i bergarter. Bakom förändringen ligger ett ökat intresse från industrin.

Bakgrunden till den nya informationen är att förhöjda svavelhalter i berget kan utgöra en begränsning för hur bergmaterialet kan användas, även om det ännu saknas fastslagna gränsvärden för svavelhalt i ballast.

I kartvisaren ”Ballast” ses nu svavelhalten som ett övre lager medan den i kartvisaren ”Bergartskemi” ses i ett underliggande lager till ”Urval, element kritiska för ballast”. För gruvnäringens räkning visas även svavelhalten i underliggande lagret ”Urval, prospekteringsintressanta element”, men då med en helt annan indelning.

Klassificeringen av svavelhalten har tagits fram i samråd med Trafikverket.

Länk till kartvisaren Bergartskemi

Länk till kartvisaren Ballast

Senast granskad 2020-03-12