Bakgrunden till den nya informationen är att förhöjda svavelhalter i berget kan utgöra en begränsning för hur bergmaterialet kan användas, även om det ännu saknas fastslagna gränsvärden för svavelhalt i ballast.

I kartvisaren ”Ballast” ses nu svavelhalten som ett övre lager medan den i kartvisaren ”Bergartskemi” ses i ett underliggande lager till ”Urval, element kritiska för ballast”. För gruvnäringens räkning visas även svavelhalten i underliggande lagret ”Urval, prospekteringsintressanta element”, men då med en helt annan indelning.

Klassificeringen av svavelhalten har tagits fram i samråd med Trafikverket.

Länk till kartvisaren Bergartskemi

Länk till kartvisaren Ballast