9 mars 2020

Nytt verktyg mot stranderosion

Klimatförändringar förväntas ge högre havsnivåer som ökar kustens påverkan av extrema väderhändelser. För att underlätta klimatanpassning längs kusterna har SGU utvecklat ett stödverktyg som visar hur kustnära sediment eroderas, transporteras och avsätts.

Klimatförändringarna gör att våra kuster blir mer utsatta för stranderosion och översvämningar. Detta kräver att kommunerna arbetar proaktivt med klimatanpassning. För att kunna sätta in de åtgärder som är effektivast behövs kunskap om de processer som styr hur sediment, erosion, geologi och terräng påverkas av vind, vågor och strömmar på specifika platser, till exempel stränder för rekreation eller platser med, infrastruktur och bebyggelse.

Verktyg för stöd i planering

Det nya verktyget redovisar var sediment eroderas, transporteras eller deponeras, samt storleken på partiklarna i sedimenten. Det visar också utbredningen av den rörliga sand som stränder består av, på land och havsbotten, och hur sanden påverkas av vind, vågor och strömmar. 

Med hjälp av verktygets kartor kan kommuner lokalisera och utforma erosions- och översvämningsåtgärder för att skydda kusterna. Kartorna kan även användas för att göra erosionsprognoser, för projektering av anläggningar, kablar, muddring och deponering och för miljöövervakning. Andra som har nytta av kartorna är fastighetsägare, konsultbolag, försäkringsbolag och även allmänheten.

Verktyget visar bland annat:

• Landskapets sammanhängande höjdnivåer på land och havsbotten.
• Sedimentens transportformer och transportriktningar.
• Sammanhängande underlag av geologin på land och havsbotten.
• Strandlinjens och sanddyners förändring över tid.

Verktyget har tagits fram med anledning av det behov som lyfts fram av berörda organisationer, bland annat kustkommuner och Regional Kustsamverkan i Skåne och Halland. Informationen visas i en ny webbaserad kartvisaren med resultat från kartläggningar i kustzonen i Skåne, Halland och västra Blekinge.

Gå till SGU:s nya kartvisare ”Stranderosion och geologi, kust””

Läs mer om de nya kartorna i rapporten ”Kustnära sedimentdynamik”

Kustnära sedimentdynamik

Strandprofil längs den svenska kusten med uppbyggnaden av havsbotten, land och förekomst samt mäktighet av det sediment, i detta fall sand, som är påverkad av vatten och vind. Illustration: Fredrik Saarkoppel.

Senast granskad 2020-03-09