15 januari 2020

Nya ämnen att leta efter i grundvattnet

Flera nya läkemedel och PFAS-ämnen behöver provtas i grundvattnet i Sverige.

– Vi behöver få reda på om de utgör ett hot mot hälsa och miljö, säger Lars Rosenqvist, hydrogeolog på SGU.

Inom det europeiska samarbetet om vatten pågår ständigt arbete med att identifiera nya ämnen som kan vara ett hot mot grundvattnet. SGU deltar aktivt i det arbetet. Under 2019 resulterade det i en så kallad bevakningslista med ämnen som misstänks kan vara ett problem för grundvattnet och som därför behöver provtas mer för att vi ska få veta hur stort problemet är. Ämnena på bevakningslistan har hittats på enstaka platser i Europa och har egenskaper som gör dem långlivade och giftiga. 

Det finns också en kandidatlista med ytterligare långlivade och giftiga ämnen, men som har hittats på många platser i Europa. De här ämnena är kandidater till att lyftas in i grundvattendirektivets bilaga I och II, där det finns ämnen som man ska ta särskild hänsyn till i arbetet som styrs av vattendirektivet.

– De ämnen som finns på båda listorna bör undersökas inom screeninginsatser för att vi ska få bättre information om vilket hot mot hälsa och miljö de kan utgöra i Sverige, säger Lars Rosenqvist, som varit med och tagit fram listorna.

Både bevakningslistan och kandidatlistan till grundvattendirektivet kommer uppdateras löpande i takt med att ny information tas fram. Det finns inga juridiskt tvingande krav att medlemsländerna ska övervaka enligt varken bevakningslistan eller kandidatlistan. Utgångspunkten i vattendirektivet är att övervakningen ska vara riskbaserad och anpassas efter rådande verksamheter och förhållanden inom grundvattenförekomstens tillrinningsområde. 

Mer information om vilka urvalskriterier som gäller för listorna finns att läsa i bakgrundsdokumenten till respektive lista.

Tabell med ämnen på bevakningslista för grundvatten. De två första ämnena i listan är PFAS-ämnen, de andra är läkemedelssubstanser. 

Ämnesnamn, ev ämnesförkortning inom parentes CAS-nr
Perfluordodekansyra (PFDoDA) 307-55-1
Perfluorundekansyra (PFUnDA) 2058-94-8
Clopidol 2971-90-6
Crotamiton 483-63-6
Amidotrizoinsyra 117-96-4
Sulfadiazin 68-35-9
Primidon 125-33-7
Sotalol 3930-20-9
Ibuprofen 15687-27-1
Erytromycin 114-07-8
Klaritromycin 81103-11-9

 

Tabell med ämnen som är kandidater till bilaga I eller II i grundvattendirektivet. De tio första ämnena i listan är PFAS-ämnen, de två sista är läkemedelssubstanser.

Ämnesnamn, eventuell förkortning anges inom parentes CAS-nr
Perfluoroktansulfonsyra (PFOS) 1763-23-1
Perfluoroktansyra (PFOA) 335-67-1
Perfluorhexansyra (PFHxA) 307-24-4
Perfluorheptansyra (PFHpA) 375-85-9
Perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) 355-46-4
Perfluorbutansulfonsyra (PFBS) 375-73-5
Perfluordekansyra (PFDA) 335-76-2
Perfluornonansyra (PFNA) 375-95-1
Perfluorpentansyra (PFPeA) 2706-90-3
Perfluorbutansyra (PFBA) 375-22-4
Karbamazepin 298-46-4
Sulfametoxazol 723-46-6

Senast granskad 2020-01-15