Jättemånga staplar i ett stapeldiagram. Bilden illustrerar all data från 1984 till 2019. Skärmdump.
22 januari 2020

Grundvattensituationen 1984-2019

SGU har sammanställt två figurer för landets kommuner som visualiserar grundvattennivåerna under 36 år, perioden 1984–2019, i små och stora magasin. Figurerna gör det möjligt att studera utvecklingen i landets kommuner och se mönster i nivåerna över tiden.

Man glömmer lätt hur grundvattensituationen var för några år sedan. SGU har sammanställt två figurer som åskådliggör tidigare års grundvattennivåer för landets kommuner i små, respektive stora magasin. Redovisningen är gjord från söder till norr där perioder med låga eller höga grundvattennivåer framgår tydligt, exempelvis de låga nivåerna i både små och stora magasin under de senaste åren. För att kunna se informationen för enstaka kommuner behöver figurerna zoomas in, så att man ser kommunnamnen till vänster i bild.

Förklaring till figurerna

Varje ruta anger grundvattensituationen ett visst år och månad, i varje kommun. Färgsättningen i figuren är densamma som i kartorna över grundvattennivåer (ofta benämnd månadskartan), som SGU publicerar varje månad. Rött är mycket under de normala, gult är under de normala, grönt är nära de normala, ljusblått är över de normala och mörkblått är mycket över de normala.

I figurerna är kommunerna sorterade från Trelleborg till Kiruna, efter nordlig centrumkoordinat i kommunen. Större kommuner har fått lite större rutor, för att hela figuren ska visa en ungefärlig bild av den nordsydliga fördelningen av kommuner i landet. I de fall där flera klassningar av grundvattennivån har gjorts i en kommun, så har den största ytan valts.

Exempel på hur figurerna ska tolkas

Hur var avvikelsen från normala nivåer i små magasin i Bergs kommun i augusti 1993? Vid zoomning av figuren för små magasin letar man rätt på Berg och rätt datum och ser att dess ruta är mörkblå, det vill säga att nivån var mycket över det normala för årstiden.

Det är viktigt att ha i åtanke att statistiken utgår från SGU:s mätningar i grundvattenrör, och att data för de kommuner som saknar grundvattenrör eller som har långt till en mätpunkt blir osäkrare. Grundvattennivåns avvikelse från den normala tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Kartan över små magasin baseras på ungefär 50 observationsrör i SGU:s grundvattennät och kartan över stora magasin på ungefär 30 observationsrör.

Små magasin

Utsnitt ur figuren för små magasin 1984–2019.

Utsnitt ur figuren för små magasin 1984–2019. Klicka på bilden för att se den i Excel i full storlek.

Stora magasin

Utsnitt ur figuren för stora magasin 1984–2019.

Utsnitt ur figuren för stora magasin 1984–2019. Klicka på bilden för att se den i Excel i full storlek.

Ett annat sätt att se på statistiken

Grundvattennivåernas historiska avvikelse från det normala visualiseras även med en så kallad slider. Välj månad på den övre draglisten under kartorna och välj år på den undre.

Gå till slidern där du kan välja månad och år och se den historiska grundvattennivån.

Senast granskad 2020-01-22