Rapporten bygger på en geokemisk kartläggning av ett område på cirka 3 100 kvadratkilometer i västra Bergslagen för att visa den naturliga förekomsten av huvud- och spårelement samt pH i mark och vatten. Karteringen har gjorts på regional nivå med en provtäthet på ett prov per sex till sju kvadratkilometer. Den markgeokemiska informationen presenteras i form av kartor och statistik med syftet att visa enskilda elements regionala frekvens och fördelning. Kartorna som visar 48 spår- och huvudelement samt pH, baseras på moränprov som är tagna på cirka 0,6–1,2 meters djup och analyserade på finfraktionen (<0,063 mm).

Kartläggningen visar den naturliga förekomsten av elementen i marken med avseende på det geologiska ursprunget. Antropogen påverkan, förutom i tätorter, bidrar ytterst sällan och lite till de förekomster av metaller och andra element som uppmäts i undersökningsområdet.

Markgeokemisk data används bland annat inom mineralprospektering, miljöövervakning, markforskning, skogsbruk, kommunal planering och medicinsk forskning. Eftersom provtypen normalt avspeglar den naturliga halten av grundämnen i marken kan de nya resultaten med fördel användas som bakgrundsinformation vid undersökning av förorenad mark och bedömning av vattenkvalitet. Exempel på andra relevanta användningsområden är för malmletning, åtgärder mot försurnings samt för recipientskydd.

Läs rapporten om västra Bergslagens geokemiska kartering här (länk till rapport)