Bild från mikroskop som visar ett tunnslip av syenograniten från Värpeshult.

Foto: SGU.

8 januari 2020

Nya rön om berggrundsgeologin i södra Sverige

SGU har studerat den berggrundsgeologiska utvecklingen i södra Sverige. Bland den nya informationen finns åldersbestämningar och bergartskemiska analyser som delvis ger en ny bild av utvecklingen i regionen.

I rapporten uppmärksammas en ny datering av en syenogranit från Värpeshult, sydväst om Växjö, som visar att syenograniten bildades för cirka 1,45 miljarder år sedan. Detta har betydelse för kunskapen om bergartsbildningen i regionen.

Syenogranitens läge mitt i den regionala deformationszonen gör den till en utmärkt markör för när deformation och höggradig metamorfos har skett. Eftersom syenograniten är opåverkad av deformation och metamorfos innebär det att den så kallade Protoginzonen i regionen har varit en svaghetszon under mycket lång tid, i tidsspannet mellan 1,7 och 1,45 miljarder år, och inte som man tidigare har trott främst en yngre, Svekonorvegisk, deformationszon.

Även tre andra mycket välbevarade bergarter från Protoginzonen och i Blekinges deformerade berggrund har undersökts och bekräftar rönen om utvecklingen i regionen.

Syftet med SGU:s dateringar är att skapa goda geologiska underlag för intressenter inom prospekteringsindustrin, gruvnäringen, länsstyrelser, kommuner och andra. Kunskap om åldersrelationerna mellan olika bergartsled är en del av att förstå hur berggrunden bildats och omformats.

Läs rapporten om den berggrundsgeologiska utvecklingen i södra Sverige här

Senast granskad 2020-01-08