Foto på en kran med självtryck i en ravin med flera källflöden i Frostbrunnsdalen, Borlänge.

Foto: Fredrik Theolin, SGU

3 december 2020

Tio nya rapporter om grundvatten i Bohuslän, Uppland och på Gotland

SGU har kartlagt och beskrivit åtta grundvattenmagasin i Bohuslän, två i Uppland och två på Gotland. Informationen publiceras i form av tio nya rapporter, samt i kartvisare och i databaser.

I de tre områdena Bohuslän, Uppland och Gotland förekommer bristområden för grundvatten där det samtidigt finns en stor efterfrågan på ett bra grundvatten, särskilt under sommaren då trycket från besöksnäringen är stort.

De nya rapporterna är ett resultat av regeringens satsning på att öka kunskapen om grundvattenresurser i bristområden, ett regeringsuppdrag som påbörjades 2018 och avslutas i år.

Utöver de nu publicerade rapporterna kommer kartläggning av ytterligare ett antal bristområden att färdigställas, där resultatet delvis kommer att presenteras som nya rapporter, medan andra endast kommer att redovisas i databaser och kartvisare.

SGU:s kartläggning av grundvattentillgångar ger en översiktlig bild av magasinens utbredning, hydrauliska egenskaper, tillrinningsområden, anslutande ytvattensystem, förekomst av tätande lager, vattendelare och grundvattnets strömningsriktning. Magasinen klassas efter bedömd uttagsmöjlighet, det vill säga hur mycket grundvatten som kan utvinnas långsiktigt från magasinet. I rapporterna finns även en översiktlig bedömning av grundvattnets kemi.

Syftet med kartläggningarna är i första hand att skapa planeringsunderlag för vattenförsörjning, markanvändning och skydd av viktiga grundvattenförekomster.

Gå direkt till kartvisaren "Grundvattenmagasin"

Ladda ned rapporterna från sidan för nypublicerat

Senast granskad 2020-12-03