Foto: Istockphoto

16 december 2020

Mer data och ökad kunskap om landets grundvattentillgångar

Utökad nivåövervakning, mer information om landets tillgång på grundvatten och jordarter, nya 3D-modeller och bättre kunskap om grundvattenkemin. Det är några resultat av regeringens särskilda grundvattensatsning som nu avslutas.

SGU har nu genomfört regeringens satsning på att utöka kunskapen om grundvatten i bristområden, det vill säga områden där tillgången på grundvatten av god kvalitet är lägre än behovet. Satsningen har bestått i en förstärkt finansiering om 26 miljoner per år, under treårsperioden 2018–2020.

– Satsningen på ökad grundvatteninformation har varit mycket viktig för att få fram bättre data och göra informationen mer tillgänglig, samtidigt som grundvattnets värde har synliggjorts, säger Jennie Abelsson, projektledare på SGU.

Genomförandet har bestått av följande delar:

  • Nivåövervakningen har byggts ut och automatiserats. Nya digitala tjänster i form av rikstäckande kartor av aktuella, historiska och framtida grundvattennivåer har utvecklats.
  • Utökad information om grundvattentillgångar och jordarter har tagits fram genom en intensifierad traditionell kartläggning och via helikopterburen kartläggning med avancerade flyggeofysik.
  • 3D-modeller av viktiga eller särskilt utsatta grundvattenmagasin har publicerats och nya rutiner för hantering av geologisk 3D har tagits fram.
  • Metoder och redovisningsformer för grundvattnets kvalitet har utvecklats och grund­vattnets kvalitet redovisas nu mer i SGU:s rapporter av grundvattenmagasin.

En rad omvärldsfaktorer gör att tillgången på grundvatten blir allt viktigare. Krav på ökad civil beredskap och förändrat säkerhetsläge är en sådana omvärldsfaktorer. Ökad efterfrågan på vattenförsörjning i nya områden och områden som saknar goda naturliga förutsättningar är andra. Klimatförändringens påverkan har också ökat behovet av nya och mer detaljerade grundvattendata.

– Grundvattensatsningen har givit grundvattenarbetet i Sverige en rejäl skjuts framåt och satt fingret på att grundvatteninformation är livsviktig. Inte ens i Sverige är grundvattnet en självklarhet, säger Anneli Wirtén, generaldirektör på SGU.

Läs hela rapporten här

Senast granskad 2020-12-16