Foto: Gunnel Ransed, SGU.

14 december 2020

Jämtlands jordarter kartläggs på nytt

SGU kartlägger jordarterna i Jämtlands län för att få fram moderna och digitala data. Informationen är viktig för att utveckla framtidens samhälle och för att bättre förstå Jämtlands geologiska historia.

Jämtland har stort behov av moderna data

Information om hur olika jordarter breder ut sig och hur de överlagrar varandra är ett viktigt kunskapsunderlag för bland annat samhällsbyggnad, klimatanpassning, landsbygdsutveckling och vattenförvaltning. I Jämtlands län är den mest aktuella informationen från 1969 vilket inte tillgodoser samhällets nutida eller framtida behov.

Precis som resten av samhället har den geologiska kartläggningen utvecklats med tiden. SGU genomför därför en ny kartläggning av jordarterna i Jämtlands län med effektiviserade arbetssätt. Även äldre analog information digitaliseras.

Resultat av kartläggningen

Kartläggningen kommer att resultera i jordartsgeologiska databaser som gagnar flera av Jämtlands näringar däribland skogsnäringen och besöksnäringen.

Kartläggningen kommer även att fylla i kunskapsglapp om Jämtlands komplicerade kvartärgeologiska historia. Information som tas fram kommer att öka förståelsen för hur regionens landformer har skapats, hur jordarterna har avlagrats och hur inlandsisarnas avsmältning har sett ut.

Under året har kartläggning slutförts över områdena: Middagsfjället, Storlien, Kaxås, Håckren, Norderön samt Östersund. Kartor över Åre, Duved och Vålådalen kommer strax efter årsskiftet.

Kartorna finns tillgängliga i SGU:s kartvisare Jordarter 1:25000 - 1:100000

Läs mer om kartläggningen.

Senast granskad 2020-12-14