Foto: Marina Becher, SGU.

Foto: Marina Becher, SGU.

15 april 2020

Kunskapsstöd inför våtmarksåtgärder

SGU bidrar för tredje året i rad med hydrogeologiskt stöd inför arbetet med restaurering av våtmarker inom lokala naturvårdsprojekt. En fungerande våtmark bidrar till en mängd ekosystemtjänster och kan i vissa fall stärka vattenförsörjningen.

SGU kommer under 2020 att besöka flera Länsstyrelser runt om i landet för att informera och stötta olika aktörer i planeringsarbetet inför restaurering av våtmarker. Kunskapsstödet går under namnet ”Låna en hydrogeolog” och är inriktat på att informera om våtmarkers potential att balansera vattenflöden och stärka tillgången på grundvatten.

För att en restaurering eller anläggning av våtmark skall bidra till att stärka vattenförsörjningen är hänsyn till flera hydrogeologiska faktorer av stor vikt. SGU har sedan tidigare tagit fram kunskapsunderlag som kan fungera som vägledning i planeringsstadiet för aktörer som är intresserade av att utnyttja våtmarken som resurs i vattenförsörjningen. Underlaget finns publicerat i en SGU-rapport.

Läs rapporten "Geologins betydelse vid våtmarksåtgärder".

Syftet med att anlägga eller restaurera våtmarker är att återskapa dess naturliga förmåga att leverera viktiga ekosystemtjänster. Fungerande våtmarker är effektiva kol-reservoarer och näringsfällor. De utgör ofta en miljö som gynnar många hotade växter och djur. Våtmarkernas tillstånd påverkar hydrologin och under vissa omständigheter kan en våtmark ha betydelse för vattenförsörjningen.

Arbetet med våtmarker finansieras av Naturvårdsverket, inom ramen för Lokala Naturvårdssatsningen (LONA).

Läs mer om SGU:s stöd inför våtmarksåtgärder

Läs mer om grundvatten och våtmarker

Senast granskad 2020-04-15