27 april 2020

Sanering Fredriksberg

På Fredriksbergs fabriksområde i Ludvika kommun har industrier funnits sedan början av 1700-talet. Med hjälp av SGU har nu arbetet med att sanera marken och riva fabriksbyggnaderna påbörjats.

Marken på delar av fabriksområdet är förorenad till följd av bristfällig oljehantering och deponering av restprodukter. Byggnaderna på området är övergivna och i mycket dåligt skick.

År 2018 inledde Ludvika kommun ett exproprieringsförfarande av den idag herrelösa fastigheten för att överta ägandet och möjliggöra rivning av byggnaderna och en sanering av området. SGU är sedan år 2012 huvudman för utredningar och åtgärder vid det tidigare pappersbruket och agerar beställare och byggherre för både rivningen och saneringen.

Just nu pågår förberedande arbeten för att riva byggnaderna och sanera området. Arbetena består i att med undersökningar avgränsa markföroreningarna och att titta på möjliga åtgärder. Parallellt pågår ett arbete med att ta fram ritningar och underlagshandlingar för upphandling av en rivningsentreprenad. Rivningsmaterialet och täckmassorna kommer att användas för att ge området ett naturligare utseende.

Efterbehandlingsprojektet bekostas med bidragsmedel från Naturvårdsverket, vidareförmedlade av Länsstyrelsen i Dalarnas län, och till en mindre del av delansvarig verksamhetsutövare. Rivningen av byggnaderna bekostas huvudsakligen av Ludvika kommun.

Rivningen är planerad till andra hälften av år 2020 och efterbehandlingen till år 2021.

Läs mer om projektet här

Senast granskad 2020-04-27