Glörje källa, Anderstorp.

Glörje källa, Anderstorp.

Foto: Lars-Ove Lång, SGU

8 april 2020

Grundvatten i fokus 2019

I den årliga uppföljningen av arbetet med Sveriges miljömål under förra året framgår att grundvattenfrågorna i samhället lyftes fram i många sammanhang.

Naturvårdsverket publicerade nyligen den årliga uppföljningen för landets miljömålsarbete. Rapporten visar hur miljöarbetet fortskrider med fokus på statliga satsningar samt hur miljötillståndet är.

SGU, som är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, konstaterar i sammanfattningen över 2019 att det var ett händelserikt år där grundvattenfrågor lyftes fram i många sammanhang i samhället. 

En betydande statlig satsning för året var regeringsuppdraget om utökad kartläggning av grundvattenresurser, med fokus på bristområden, som SGU utför. Arbetet innebär att fler områden kartläggs och nya metoder för att mäta och redovisa grundvattendata utvecklas. SGU kommer till exempel att publicera veckokartor och prognoser för grundvattennivåer på webbplatsen under 2020.

Under 2019 fördelades också bidrag av länsstyrelserna till kommuner med flera för åtgärder för en bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten. I ett 60-tal av dessa projekt berörs grundvattnet.

Några insatser under 2019 mot att nå miljökvalitetsmålet:

  • Alla län arbetar med att ta fram eller revidera vattenförsörjningsplaner. Grundvatten får större utrymme inom den lokala planeringen än tidigare, men betydligt större insatser behövs.
  • Övervakningen av grundvattnets kvalitet har utökats på regional och nationell nivå.
  • Screeningundersökningar visar att miljögifter förekommer i grundvattnet på många håll, men att halterna är låga.  
  • Inom vattenförvaltningen pågår arbete för ökat hänsynstagande för miljökvalitetsnormerna för grundvatten. I miljökvalitetsmålet ingår bedömning av naturgrusavlagringarnas bevarande.
  • Naturgrusanvändningen från täkter har stabiliserats vid 10 miljoner ton per år. Det har dock under senare år skett en kraftigt ökad import av betongprodukter där natursand ingår.

Läs den årliga uppföljningen på Naturvårdsverkets webbplats

Senast granskad 2020-04-08