21 april 2020

Grundvattennivåer i april

Några veckors torka och utebliven snösmältning gör att nivåerna i de små grundvattenmagasinen är under de normala för årstiden i stora delar av Götaland och Svealand. I stora magasin är nivåerna fortfarande under de normala i sydöstra Sverige, medan resten av landet har nivåer nära eller över de normala.

I Götaland och Svealand har grundvattennivåerna i de små magasinen som regel sjunkit, medan de i Norrland har stigit eller är oförändrade. När det gäller de stora magasinen har nivåerna vanligtvis stigit något eller förblivit oförändrade.

Grundvattennivåer i april 2020

 

Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala för årstiden i östra och sydligaste Götaland samt i södra delarna av Svealand. I övriga delar av landet är nivåerna nära eller över de normala.

Nivåerna har sedan i mars sjunkit avsevärt i södra Sverige på grund av utebliven snösmältning och de senaste veckornas torka. En relativt tidig grönska minskar nu möjligheterna till grundvattenbildning. Under sommaren kan situationen därmed bli ansträngd beroende på väderutvecklingen. Det finns anledning för enskilda brunnsägare att vara uppmärksamma på sin vattentillgång.

För att få en normal grundvattensituation i de små magasinen behövs mer nederbörd än normalt under den närmaste månaden.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under de normala för årstiden i östra och sydligaste Götaland samt i östra Svealand. I övriga delar av landet är nivåerna nära eller över de normala.

För närvarande bedöms det inte bli några omfattande problem med vattentillgången i de stora magasinen under kommande sommar. I de områden där nivåerna är under de normala, eller där vattenbrist ofta förekommer, bör dock vattenproducenterna vara observanta och följa utvecklingen noggrant. 

I de stora magasin där grundvattennivåerna är under det normala behövs mer nederbörd än normalt under flera månader för att få en normal grundvattensituation.

Senast granskad 2020-04-21

Om kartorna

Grundvattennivåns avvikelse från den normala för årstiden tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Kartan över små magasin baseras på ungefär 50 observationsrör i SGU:s grundvattennät och kartan över stora magasin på ungefär 30 observationsrör. Mätningarna utförs under opåverkade förhållanden.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, det vill säga vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet