Karta från FRAME

Inom projektet FRAME har kartor tagits fram som visar var potentialen för kritiska råmaterial finns i Europa.

10 november 2021

Projektet FRAME visar var potentialen för kritiska råmaterial finns i Europa

Tillgång till kritiska råmaterial är avgörande för övergången till ett hållbart samhälle med klimatsmart teknik. FRAME-projektet, där SGU har deltagit, har bidragit till att bättre identifiera och visualisera potentialen för ett antal kritiska metaller och mineral inom EU.

För att nå målen i Parisavtalet och Agenda 2030 krävs bland annat lägre utsläpp från transportsektor och industri. Övergång till fossilfria system för energiproduktion, transport samt energilagring kommer att behöva en flerdubbling av produktionen av vissa kritiska råmaterial som bland annat grafit, kobolt, litium, sällsynta jordartsmetaller, med flera. Att tillhandahålla en stabil tillgång till kritiska råmaterial är mycket viktigt för länderna inom EU, särskilt eftersom utvinning och produktion är koncentrerad till ett fåtal länder där miljöproblem och undermåliga arbetsförhållanden kan förekomma.

Det EU-finansierade projektet FRAME (Forecasting and assessing Europe’s strategic raw materials needs) som avslutades i oktober 2021 har lett till en bättre förståelse för den geologiska potentialen av utvalda kritiska metaller och mineral inom EU. Resultaten visar att Sverige har en bra potential för flera kritiska mineral och metaller både när det gäller primära och sekundära källor. Grafit, kobolt, litium, tantal och sällsynta jordartsmetaller är exempel på kritiska mineral och metaller där den geologiska potentialen i Sverige bedöms som god.

Inom projektet FRAME har SGU arbetat med två områden, så kallade arbetspaket:

Critical and Strategic Raw Materials Map of Europe har sammanställt mineraliseringar med kritiska råmaterial i metallogenetiska kartor samt producerat så kallade ”prospectivity maps” med särskild fokus på ett urval av strategiska och kritiska råmaterial, bland andra grafit och kobolt.

Conflict free Nb-Ta for the EU har gjort en översikt över europeiska mineraliseringar av niob (Nb) och tantal (Ta) samt utvärderat prospekteringspotentialen för dessa metaller. Tantal definieras av EU och USA som ett så kallad konfliktmineral. Inom arbetspaketet har det även gjorts fallstudier som omfattade undersökningar och analyser av mineraliseringar i Spanien och Sverige.

Metallogenetiska kartor

Kartor över mineraliseringar

Prospectivity maps, så kallade favourability-kartor, som visar områden med förhöjd potential för mineraliseringar av utvalda kritiska råmaterial producerades det tredje arbetspaketet Critical and Strategic Raw Materials Map of Europe.

Favourability-kartor

Förekomster av kritiska material på land och havsbottnar – ett samarbete mellan GeoERA-projekten FRAME och MINDeSEA

På europeiska havsbottnar finns bland annat stora mängder kobolt, litium, tellur, mangan och sällsynta jordartsmetaller och havsområdena representerar nya intressanta prospekteringsområden för kritiska mineral och metaller. Ett bilateralt samarbete mellan arbetspaket 3 i FRAME och projektet MINDeSEA (Seabed Mineral Deposits in European Seas) har genomförts och ett av resultaten är kartor över metallogenetiska områden och mineraliseringar på land och till havs.

Förekomster av kobolt på land och havsbotten

Förekomster av fosfor på land och havsbotten

Detta är FRAME

Projektet FRAME arbetar med att utveckla kunskapen om geologi, bildningsmiljöer och tillgångar av kritiska material i EU. Målet är att bedöma områden inom EU där kritiska material kan förekomma. Med större kunskap om var fyndigheterna finns kan EU:s länder bättre förbereda inför den gröna omställningen. SGU leder två av delprojekten i FRAME, WP3 och WP6.

FRAME-projektet ingår i GeoERA Raw Materials Theme. GeoERA är i sin tur ett ERA-NET (European Research Area Network) som har som syfte att bidra till en optimal användning av underjorden och därmed ett hållbart nyttjande av geoenergi, grundvatten och mineralresurser. GeoERA skapades av 45 nationella och regionala geologiska undersökningar från 32 europeiska länder med syfte att utveckla en europeisk geologisk service. GeoERA finansierar 15 projekt inom tillämpad geovetenskap, varav SGU deltar i nio av projekten, inom områdena mineralresurser, grundvatten, geoenergi och en geoinformationsplattform.

GeoERA cred.png

Senast granskad 2021-11-10