Koboltmalm från Storgruvan i Koppartorp, Tuna bergslag.

Koboltmalm från Storgruvan i Koppartorp, Tuna bergslag.

Foto: Edine Bakker, SGU

Regeringsuppdrag om innovationskritiska metaller och mineral

I februari 2018 beslutade regeringen att ge SGU ett särskilt uppdrag att kartlägga möjligheterna för utvinning av innovationskritiska metaller och mineral i Sverige (SGU diarie-nr: 311-493/2018, Näringsdepartementets diarie-nr: N2018/01044/FOF). Regeringsuppdraget har till stor del bedrivits samordnat med det pågående Bergslagsprojektet. Uppdraget har nu slutförts och återrapporterats till Näringsdepartementet.

Rapportering av regeringsuppdrag. Innovationskritiska metaller och mineral i Bergslagen, Regeringsrapport 2020:02 

Vad är innovationskritiska metaller och mineral?

Så kallade innovationskritiska metaller och mineral är material som är nödvändiga för utvecklingen av förnybara energikällor (vindkraft och solkraft), energilagring (batterier) och högteknologiska produkter (datorer och mobiltelefoner). Exempel på sådana metaller och mineral är indium, kobolt, de sällsynta jordartsmetallerna och grafit. Den absoluta merparten av dessa metaller och mineral produceras utanför EU. EU-kommissionen har varnat för att en eventuellt bristande tillgång kan bromsa utvecklingen av grön teknik och försena omställningen till fossilfria energikällor.

Resultat och slutsatser av uppdraget

Bergslagens potential

Sammanställning av nya och befintliga analyser från SGU:s databaser, med bland annat cirka 10 000 metalliska förekomster, visar förhöjda halter av sällsynta jordartsmetaller, antimon, gallium, volfram, indium, niob, beryllium, kobolt, palladium och platina. Slutsatsen blir att Bergslagen har potential för utvinnande av innovationskritiska metaller och mineral.

Critical Raw Materials in ores, waste rock and tailings in Bergslagen, SGU-rapport 2020:38

Provtagning och analys av primärt och sekundärt material

Äldre information från prospekteringsrapporter, gruvkartor, borrhålsprotokoll och produktionsstatistik, kombinerat med ny provtagning och analys av borrkärnor och gruvavfall, har använts för att identifiera förekomst av innovationskritiska metaller och mineral inom olika gruvmiljöer i Bergslagen: Yxsjöberg, Grängesberg och Stollberg. Utöver redan kända förekomster av volfram, koppar, flusspat, järn, mangan och bly, har även beryllium, vismut och indium, fosfor och sällsynta jordartsmetaller påvisats.

Detaljstudie av Vena gruvfält (kobolt)

Vena gruvfält är en koppar- och koboltförekomst i södra Örebro län där malm bröts under 1700- och 1800-talen. Inom gruvfältet har höga halter av kobolt och koppar bekräftats, liksom en del andra innovationskritiska, ädel- och basmetaller. Dessutom har kraftigt förhöjda halter av sällsynta jordartsmetaller påvisats i malm från en av närområdets äldre järnmalmsgruvor, vilket är helt ny information avseende innovationskritiska metaller i Bergslagen.

Geologisk 3D-modell. Vena gruvfält, Askersunds kommun, SGU-rapport 2020:36 (nytt fönster)

Undersökning av Vena gruvfält: preliminära resultat från fältarbeten 2018, SGU-rapport 2019:08

Ore-proximal surveys in southern Bergslagen: Vena gruvfält and Tunaberg, SGU-rapport 2020:16 (nytt fönster)

Detaljstudie av Tuna bergslag (kobolt)

Tuna bergslag, beläget söder om Nyköping, är även det en historisk koboltförekomst. Förhöjda halter av kobolt har påvisats, liksom av de innovationskritiska metallerna antimon och vismut. Höga halter av ädelmetaller (guld, silver) och basmetaller (bly, koppar, mangan, zink) har också konstaterats.

Ore-proximal surveys in southern Bergslagen: Vena gruvfält and Tunaberg, SGU-rapport 2020:16 (nytt fönster)

Detaljstudie av Gilltjärn-Skrammelfall (grafit)

Området är beläget nordväst om Norberg och i Gilltjärns- och Skrammelfallsgruvorna bröts under första världskriget grafit. Ny geofysiska data visar en utökad potential, där den grafitförande bergarten kring Skrammelfallsgruvorna indikeras ha större utbredning, både djupledes och geografiskt, än vad som tidigare har brutits. Regionala geofysiska data visar även ett flertal närliggande områden med trolig förekomst av magnetkismineralisering som potentiellt är grafitförande.

Detaljstudie av Dalagranit (indium)

I greisenomvandlad Dalagranit, i västra Dalarna, har ett flertal innovationskritiska metaller dokumenterats i höga koncentrationer, till exempel indium, vismut, tenn och volfram. Även höga halter av basmetallerna koppar, zink och bly, samt av ädelmetallerna guld och silver har påvisats. Greisenomvandling med intressanta metallhalter har också upptäckts inom ett helt nytt område med stora volymer Dalagranit.

Undersökning av Dalagranit: SGU-rapport 2020:06

Geofysiska undersökningar

Nya flyggeofysiska och tyngdkraftsmätningar har utförts i utvalda områden för att skapa förbättrade underlag för bland annat framtida prospektering av innovationskritiska metaller och mineral. SGU:s databaser har uppdaterats med modern geofysiskt information.

Morängeokemi

I de flesta fall kan förhöjda halter av till exempel kobolt, vismut, vanadin och volfram i morän kopplas till kända järn- och basmetallmineraliseringar. Informationen är användbar för prospektering av innovationskritiska metaller och mineral.

Redovisning av tidigare regeringsuppdrag

Uppdraget bygger vidare på det tidigare uppdraget att kartlägga Sveriges möjligheter att utvinna metaller och mineral för miljö- och teknikinnovationer (SGU diarie-nr: 311-2379/2016, Näringsdepartementets diarie-nr: N2016/06368/FÖF). Redovisning av detta tidigare regeringsuppdrag återfinns nedan.

Rapportering av regeringsuppdrag. Innovationskritiska metaller och mineral i bergslagen, Regeringsrapport 2020:02 

Delrapportering av regeringsuppdrag: Kartläggning av innovationskritiska metaller och mineral. Regeringsrapport 2018:01

Slutrapportering av regeringsuppdrag: Kartläggning av innovationskritiska metaller och mineral, Regeringsrapport 2018:05

Ladda ner det arbetsmaterial i form av analyser som samlats inom ramen för regeringsuppdraget här (länk till databas i excelformat)

Inom ramen för regeringsuppdraget har en metod för provtagning av gruvavfall tagits fram av företaget Bergskraft. 

Senast granskad 2020-06-03