22 oktober 2020

Geokemisk kartläggning av morän och sediment på Öland och Gotland

SGU publicerar en ny rapport om morän och sedimentgeokemi från Sveriges två största öar Öland och Gotland som rör kommunerna Mörbylånga, Borgholm och Gotland.

SGU:s rapport ger en detaljerad sammanfattning av markens geokemi, baserat på undersökningar som utfördes 2010. Området omfattar 4 450 kvadratkilometer och innefattar kommunerna Mörbylånga, Borgholm och Gotland.

Båda öarna har högt naturvärde med unikt landskap, präglad av tusentals år av mänskliga påverkan som jordbruk och kalkbrytning.

Inom arbetet har 552 moränprover och 126 sedimentprover analyserats med avseende på över femtio grundämnen och pH. Den samlade bilden av områdets geokemi speglar väl öarnas berggrund som består av paleozoiska sedimentära bergarter som kalksten, sandsten och skiffer, på flera håll täckta av tunna lager av morän och postglaciala sand och lera.

Geokemiska egenskaper av jordarter är viktiga för ett hållbart jordbruk och hantering av lokala grundvattentillgångar.

Geokemisk kartläggning vid SGU bedrivs huvudsakligen i syfte att visa den naturliga förekomsten av huvudämnen och spårämnen samt pH i mark och vatten. Med regional markgeokemisk kartläggning provtas och analyseras finfraktionen av morän och sediment (leror, silt och sand).

Läs rapporten här

Halter av kadmium tagit från rapporten om markgeokemi på Öland och Gotland

Senast granskad 2020-10-22