Trender för koppar

Fakta om koppar i grundvatten

Koppar (Cu) förekommer naturligt i svenska grundvatten. Vanligtvis är halterna låga men högre halter kan förväntas i vissa bergarter och i samband med mineralisering.

Lokala föroreningskällor som till exempel gruvverksamhet, industriell verksamhet och deponier kan också ge höga kopparhalter. Deposition av koppar via luften förekommer framför allt från partiklar från däck och bromsar men också till viss del från till exempel industri- och uppvärmningssektorn. Utsläppen till luft har minskat med 38 % sedan 1990, framför allt på grund av effektivisering och förbättrad reningsutrustning inom industrisektorn. Under 2018 ökade dock utsläppen något, främst beroende på en ökande metallindustri.

Mer information om koppar finns att läsa under Mer på vår webbplats och Andra webbplatser.

Trender i grundvatten

För perioden 1996–2018 finns trendberäkningar för kopparhalt för 47 st. provtagningsplatser för vilka hälften (24 st.) har en minskande trend och 43 % (20 st.) saknar signifikant trend. En ökande trend återfinns hos tre (6 %) provtagningsplatser.

För perioden 2009–2018 finns trendberäkningar för 333 provtagningsplatser för vilka majoriteten (67 %) saknar signifikant trend. 24 procent (79 st.) av provtagningsplatserna har en minskande trend och 10 % (32 st.) har en ökande trend. Majoriteten av provtagningsplatserna med ökande trend är belägen i Bottenhavets vattendistrikt medan inga ökande trender kan ses i Bottenvikens vattendistrikt. Högsta medelvärdeskoncentration är 114 µg Cu/l, vilket klassas som låg halt (tillståndsklass 2) enligt ”Bedömningsgrunder för grundvatten”.

Ökande kopparhalter kan bero på lokala föroreningskällor av något slag eller ett sänkt pH i marken, eftersom koppar är mer lösligt vid låga pH-värden.

Att en stor andel provtagningsplatser uppvisar en minskande trend beror sannolikt på minskande luftburen deposition även om ett ökat pH i vissa fall kan spela in.

Fördelning av trender för koppar under perioden 2009–2018.

Fördelning av trender för konduktivitet under perioden 2009–2018.

 

Senast granskad 2022-09-19