Trender för bly

Fakta om bly i grundvatten

I de svenska grundvattnen är blyhalten oftast låg. Bly (Pb) kan förekomma naturligt i grundvatten och beror i de flesta fall på berggrundens och jordlagrens innehåll av tungmetallen.

De översta marklagrens innehåll av bly kommer generellt från långvarig deposition via luften från exempelvis metallindustri, förbränning och användning av blyhaltig bensin. Läckaget från det översta marklagret bestämmer oftast blyhalterna i ytligt grundvatten. Vanligtvis är bly hårt bundet i marken och rör sig därmed långsamt.

Lokala föroreningskällor, som till exempel industriell verksamhet, gruvverksamhet och deponier, kan också ge upphov till höga blyhalter i mark och grundvatten.

Mer information om bly finns att läsa under Mer på vår webbplats och Andra webbplatser.

Trender i grundvatten

Blyhalterna i grundvattnet har sjunkit på många platser de senaste decennierna som en följd av minskade halter i luftföroreningar. För perioden 1996–2018 finns trendberäkningar för 44 provtagningsplatser för blyhalt för vilka majoriteten (89 %) har en minskande trend. Ingen av provtagningsplatserna uppvisar en ökande trend.

För perioden 2009–2018 finns trendberäkningar för 162 provtagningsplatser för vilka majoriteten (70 %) saknar signifikant trend. En fjärdedel av platserna har en minskande trend. Åtta har en ökande trend varav fem är belägna i södra Sverige. Som mest ökar blyhalten med 0,21 µg/l om året.

Ökande blyhalter kan bero på lokala föroreningskällor av något slag, eller att bly lagrat i marken mobiliserats till följd av sänkt pH. Minskande halter kan förutom minskat nedfall även bero på ökande pH-värden.

Med undantag från en provtagningsplats i södra Sverige (med en blyhalt på 11 µg/l) underskrider övriga provtagningsplatsers medelvärdeskoncentration det tidigare nationella riktvärdet, som var 10 µg Pb/l. Efter att trendberäkningen gjordes har SGU:s föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten (SGU-FS 2023:1) ändras. Riktvärde heter numera tröskelvärde. Det generella tröskelvärdet för bly är sänkt till 5 µg/l. Trendberäkningen har inte uppdaterats för att ta hänsyn till detta, utan baseras alltså fortfarande på det gamla nationella riktvärdet.  

Fördelning av trender för bly under perioden 2009–2018.

Fördelning av trender för bly under perioden 2009–2018.

 

Senast granskad 2023-06-29