Trender för bekämpningsmedel

Fakta om växtskyddsmedel i grundvatten

Bekämpningsmedel förekommer inte naturligt i grundvatten men det är relativt vanligt att vatten från enskilda brunnar har halter över det nationella riktvärdet för god kemisk grundvattenstatus.

Riktvärdet för bekämpningsmedel är fastställt till 0,1 μg/l vad avser enskilda ämnen, eller 0,5 μg/l totalt. Med totalt avses summan av alla enskilda bekämpningsmedel och deras metaboliter (det vill säga nedbrytnings- och reaktionsprodukter).

Ett bekämpningsmedel är antingen ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt. Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk, men också på golfbanor, idrottsplatser, banvallar, vägrenar och på hårdgjorda ytor. Övriga bekämpningsmedel som används för att bekämpa och kontrollera skadliga organismer, som till exempel träskyddsmedel, desinfektionsmedel och insektsmedel, räknas som biocidprodukter.

Förutom föroreningen via den areella spridningen förekommer även punktkällor och en viss deposition av bekämpningsme­del från nederbörd. Punktkällor kan vara områden där bekämpningsmedel tillverkats eller på andra sätt hanteras i större mängd. Depositionen domineras av ämnen som används i närområdet, men även långväga gränsöverskridande lufttransport förekommer.

Många växtskyddsmedel består av organiska föreningar med begränsad löslighet i vatten. Vid närvaro av makroporer (som till exempel maskgångar och sprickbildningar) kan de dock transporteras ned till grundvattnet mycket snabbt. Vissa svårnedbrytbara ämnen (samt deras metaboliter) som förbjudits för flera decennier sedan påträffas fortfarande i mark och grundvatten.

Mer information om bekämpningsmedel finns att läsa under Mer på vår webbplats och Andra webbplatser.

Trender i grundvatten

Trendberäkningarna är utförda för totala halter av kemiska bekämpningsmedel. De ingående enskilda substanserna och deras detektionsgränser kan variera över tid, vilket medför en osäkerhet i trendberäkningarna.

SGU:s databaser har ett mycket begränsat underlag vad gäller längre tidsserier av bekämpningsmedel men antalet analyser har ökat det senaste decenniet. För perioden 1996–2018 finns trendberäkningar för endast sex provtagningsplatser belägna inom grundvattenförekomster. Fem av dessa har en minskande trend och en saknar signifikant trend.

För perioden 2009–2018 finns trendberäkningar för 160 provtagningsplatser för vilka nära tre fjärdedelar (119 st.) saknar signifikant trend, 22 % (35 st.) har en minskande trend och 4 % (6 st.) en ökande trend. Provtagningsplatsen med snabbast ökande trend (0,021 μg/l om året) är belägen i Västra Götalands län. Inga ökande trender återfinns i Bottenvikens eller Södra Östersjöns vattendistrikt.

Den högsta medelvärdeskoncentration på 0,46 µg/l återfinns i Skåne län. Detta värde ligger mycket nära det nationella riktvärdet för god kemisk grundvattenstatus.

Fördelning av trender för bekämpningsmedel under perioden 2009–2018.

Fördelning av trender för bekämpningsmedel under perioden 2009–2018.

 

Senast granskad 2022-09-19