Trender för BAM

Fakta om växtskyddsmedel i grundvatten

Bekämpningsmedel förekommer inte naturligt i grundvatten men det är relativt vanligt att vatten från enskilda brunnar har halter över det nationella riktvärdet för god kemisk grundvattenstatus.

Riktvärdet för BAM är fastställt till 0,1 μg/l vad avser enskilda ämnen eller 0,5 μg/l totalt. Med totalt avses summan av alla enskilda bekämpningsmedel och deras metaboliter (det vill säga nedbrytnings- och reaktionsprodukter).

Ett bekämpningsmedel är antingen ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt. Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk, men också på golfbanor, idrottsplatser, banvallar, vägrenar och på hårdgjorda ytor. Övriga bekämpningsmedel som används för att bekämpa och kontrollera skadliga organismer, som till exempel träskyddsmedel, desinfektionsmedel och insektsmedel, räknas som biocidprodukter.

Förutom föroreningen via den areella spridningen förekommer även punktkällor och en viss deposition av bekämpningsme­del från nederbörd. Punktkällor kan vara områden där bekämpningsmedel tillverkats eller på andra sätt hanteras i större mängd. Depositionen domineras av ämnen som används i närområdet, men även långväga gränsöverskridande lufttransport förekommer.

Många växtskyddsmedel består av organiska föreningar med begränsad löslighet i vatten. Vid närvaro av makroporer (som till exempel maskgångar och sprickbildningar) kan de dock transporteras ned till grundvattnet mycket snabbt.

Vissa svårnedbrytbara ämnen (samt deras metaboliter) som förbjudits för flera decennier sedan påträffas fortfarande i mark och grundvatten.

Mer information om bekämpningsmedel finns att läsa under Mer på vår webbplats och Andra webbplatser.

Trender i grundvatten

Trendberäkningarna är utförda för halter av BAM (2,6-Diklorbensamid), vilket är en nedbrytningsprodukt av det kemiska växtskyddsmedlet Diklobenil, som tidigare användes mot ogräs utanför jordbruket. Trots att försäljning av Diklobenil förbjöds för trettio år sedan finns det fortfarande kvar i mark och grundvatten och BAM är dessutom det växtskyddsmedelsämne som oftast detekteras vid analys av råvatten i större grundvattentäkter.

SGU:s databaser har ett mycket begränsat underlag vad gäller längre tidsserier av bekämpningsmedel men antalet analyser har ökat det senaste decenniet. För perioden 1996–2018 finns trendberäkningar för endast åtta provtagningsplatser belägna inom grundvattenförekomster. Sju av dessa har en minskande trend och en saknar signifikant trend. Tre av provtagningsplatserna har en medelvärdeskoncentration som överstiger det nationella riktvärdet för god kemisk grundvattenstatus. En av dessa saknar signifikant trend.

För perioden 2009–2018 finns trendberäkningar för 57 provtagningsplatser för vilka 58 % (33 st.) har en minskande trend och 42 % (24 st.) saknar signifikant trend. Nio provtagningsplatser, varav tre saknar signifikant trend, har en medelvärdeskoncentration som överskrider det nationella riktvärdet för god kemisk grundvattenstatus.

Fördelning av trender för BAM under perioden 2009–2018.

Fördelning av trender för BAM under perioden 2009–2018.

 

Senast granskad 2022-09-19