Trender för BAM

Fakta om växtskyddsmedel i grundvatten

Bekämpningsmedel förekommer inte naturligt i grundvatten men det är relativt vanligt att vatten från enskilda brunnar har halter över det generella tröskelvärdet som är 0,1 μg/l för enskilda bekämpningsmedel. Efter att trendberäkningen gjordes har SGU:s föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten (SGU-FS 2023:1) ändras. Det som nu kallas tröskelvärde hette tidigare riktvärde. Det generella tröskelvärdet för konduktivitet är detsamma som det tidigare nationella riktvärdet, så trendberäkningen stämmer men begreppet riktvärde står kvar i figurerna. 

Ett bekämpningsmedel är antingen ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt. Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk, men också på golfbanor, idrottsplatser, banvallar, vägrenar och på hårdgjorda ytor. Övriga bekämpningsmedel som används för att bekämpa och kontrollera skadliga organismer, som till exempel träskyddsmedel, desinfektionsmedel och insektsmedel, räknas som biocidprodukter.

Förutom föroreningen via den areella spridningen förekommer även punktkällor och en viss deposition av bekämpningsme­del från nederbörd. Punktkällor kan vara områden där bekämpningsmedel tillverkats eller på andra sätt hanteras i större mängd. Depositionen domineras av ämnen som används i närområdet, men även långväga gränsöverskridande lufttransport förekommer.

Många växtskyddsmedel består av organiska föreningar med begränsad löslighet i vatten. Vid närvaro av makroporer (som till exempel maskgångar och sprickbildningar) kan de dock transporteras ned till grundvattnet mycket snabbt.

Vissa svårnedbrytbara ämnen (samt deras metaboliter) som förbjudits för flera decennier sedan påträffas fortfarande i mark och grundvatten.

Mer information om bekämpningsmedel finns att läsa under Mer på vår webbplats och Andra webbplatser.

Trender i grundvatten

Trendberäkningarna är utförda för halter av BAM (2,6-Diklorbensamid). BAM är framför allt känt som en nedbrytningsprodukt av det kemiska växtskyddsmedlet diklobenil som tidigare användes för bekämpning av ogräs utanför jordbruket, vilket gav upphov till en omfattande spridning. Trots att försäljning av diklobenil förbjöds för mer än trettio år sedan finns BAM fortfarande kvar i mark och grundvatten, och är fortsatt ett av de växtskyddsmedelsämnen som oftast detekteras vid analys av råvatten i större grundvattentäkter. BAM kan också uppstå som nedbrytningsprodukt av det godkända växtskyddsmedlet fluopikolid som används mot svampangrepp inom jordbruket, vilket eventuellt kan förklara fynd av BAM i grundvatten på vissa provtagningsplatser.

SGU:s databaser har ett mycket begränsat underlag vad gäller längre tidsserier av bekämpningsmedel men antalet analyser har ökat det senaste decenniet. För perioden 1996–2018 finns trendberäkningar för endast åtta provtagningsplatser belägna inom grundvattenförekomster. Sju av dessa har en minskande trend och en saknar signifikant trend. Tre av provtagningsplatserna har en medelvärdeskoncentration som överstiger det generella tröskelvärdet på 0,1 µg/l. En av dessa saknar signifikant trend. Eftersom det generella tröskelvärdet är detsamma som det tidigare nationella riktvärdet stämmer trendberäkningen fortfarande.

För perioden 2009–2018 finns trendberäkningar för 57 provtagningsplatser för vilka 58 % (33 st.) har en minskande trend och 42 % (24 st.) saknar signifikant trend. Nio provtagningsplatser, varav tre saknar signifikant trend, har en medelvärdeskoncentration som överskrider det generella tröskelvärdet på 0,1 µg/l.

Fördelning av trender för BAM under perioden 2009–2018.

Fördelning av trender för BAM under perioden 2009–2018.

 

Senast granskad 2023-06-29