Trender för arsenik

Fakta om arsenik i grundvatten

I Sverige är arsenikhalterna i regel låga men för enstaka stationer förekommer förhöjda halter. Förekomst av arsenik (As) i grundvatten beror i de allra flesta fall på berggrundens och jord­lagrens innehåll.

I några regioner i Sverige är det relativt vanligt med naturligt höga eller mycket höga arsenikhalter, framför allt i berggrundvatten. Halterna av arsenik i ytligt jordgrundvatten är i allmänhet lägre än i djupare berggrundvatten eftersom arseniks löslighet ökar vid högre pH och lägre syresättning.

Arsenik har tidigare använts som impregneringsmedel för trä, och vid impregneringsverk har arsenikhalter på flera tiotals milligram per liter påträffats i grundvattnet. Kasserat arsenikbehandlat virke riskerar att förorena grundvattnet vid äldre deponier. Andra lokala föroreningskällor, som till exempel gruvverksamhet, järnbruk och pappers- och massaindustrin, kan också ge höga arsenikhalter i grundvattnet.

Mer information om arsenik finns att läsa under Mer på vår webbplats och Andra webbplatser.

Trender i grundvatten

För perioden 1996–2018 finns 33 trendberäkningar för arsenikhalt för vilka majoriteten (58 %) har en minskande trend och en tredjedel (11 st.) saknar signifikant trend. Tre provtagningsplatser har en ökande trend.

För perioden 2009–2018 finns beräkningar för 174 provtagningsplatser för vilka majoriteten (66 %) saknar signifikant trend. 27 procent (47 st.) av provtagningsplatserna har en minskande trend varav den som minskar kraftigast, med 0,89 µg As/l om året, ligger i Västmanlands län. För sju procent (12 st.) av provtagningsplatserna är trenden ökande. Dessa är belägna i Bottenvikens (10 st.) och Bottenhavets vattendistrikt.

Ökande arsenikhalter kan bero på lokala föroreningskällor av något slag, eller att naturligt förekommande arsenik gått i lösning. Arsenik mobiliseras främst vid reducerande förhållanden. Reduktion orsakas i de flesta fall av en höjning av grundvattenytan. Under sådana omständigheter stiger arsenikhalterna i grundvattnet med ökande pH. Om försurat grundvatten återhämtar sig från försurningen kan det alltså leda till högre arsenikhalter om syretillgången är låg. Detta kan mycket väl vara orsaken till ökande arsenikhalter eftersom samtliga av provtagningsplatserna med ökande trend är belägna i områden där arsenik kan finnas naturligt i berggrunden och, med undantag från två provtagningsplatser som saknar signifikant trend för pH, har en ökande trend för pH (uppmätt i fält).

Samtliga provtagningsplatsers medelvärdeskoncentration underskrider det tidigare nationella riktvärdet på 10 µg As/l som gällde när trendberäkningarna gjordes. SGU:s föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2023:1) anger att det generella tröskelvärdet för arsenik är 5 µg/l. Trendberäkningen har inte uppdaterats för att ta hänsyn till detta. 

Fördelning av trender för arsenik under perioden 2009–2018.

Fördelning av trender för arsenik under perioden 2009–2018.

 

Senast granskad 2023-06-29