Trender för totalhårdhet

Fakta om totalhårdhet i grundvatten

Kalcium (Ca) och magnesium (Mg) utgör vattnets totalhårdhet. De finns i de flesta bergarter och tillförs grundvattnet genom vittring av berggrunden. Eftersom kalcium och magnesium ofta ingår i lättvittrade mineral kan totalhårdheten i grundvatten vara naturligt hög, framför allt i områden med kalkberggrund eller kalkhaltiga jordar.

Lokala föroreningskällor kan ge upphov till hög totalhårdhet i grundvattnet. Föroreningen kan uppstå som följd av ändrade kemiska förhållanden (till exempel sänkt pH) som till exempel vid gruvverksamhet, förorenad mark och deponier, eller stenbrott om materialet som bryts är rikt på kalcium och magnesium. Längs vägar kan jonbyte mellan natriumjoner i vägsalt och kalcium- och magnesiumjoner i marken resultera i förhöjd totalhårdhet i grundvattnet. I urban miljö kan vittrande betong ge upphov till höga kalciumhalter.

Mer information om kalcium, magnesium och totalhårdhet finns att läsa under Mer på vår webbplats.

Trender i grundvatten

För perioden 1996–2018 finns trendberäkningar för totalhårdhet för 305 provtagningsplatser för vilka över 39 % (120 st.) saknar signifikant trend, 43 % (130 st.) har en minskande trend och 18 % (55 st.) har en ökande trend.

För perioden 2009–2018 finns trendberäkningar för totalhårdhet för 1 224 provtagningsplatser för vilka 62 % (763 st.) saknar signifikant trend. Andelarna med minskande trend är lika stor som andelen med ökande trend (dvs. 19 % av provtagningsplatserna).

Fem av provtagningsplatserna har en medelvärdeskoncentration som överstiger 150 mg Ca/l, vilket klassas som mycket hög halt (tillståndsklass 5) enligt "Bedömningsgrunder för grundvatten". Fyra av dessa (varav tre har en ökande trend och en saknar signifikant trend) är belägna i områden med naturligt kalkpåverkade områden. Den femte provtagningsplatsen som är belägen i ett  område som inte är påverkat av kalk, i Skaraborgs län, har en kraftigt minskande trend på 13 mg Ca/l om året. Av de provtagningsplatser som har en ökande trend ökar den som mest med 4,9 mg Ca/l om året för en provtagningsplats belägen i Uppsala län. De övriga två, och den provtagningsplats som saknar signifikant trend, är belägna i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Förändringar av totalhårdhet kan bero på förändringar hos lokala föroreningskällor eller variationer i markens pH, eftersom ett sänkt pH ökar vittringstakten och därmed utlakningen till grundvattnet.

Fördelning av trender för totalhårdhet under perioden 2009–2018.

Fördelning av trender för totalhårdhet under perioden 2009–2018.

 

Senast granskad 2022-09-19