Trender för totalt organiskt kol

Fakta om totalt organiskt kol i grundvatten

Halten totalt organiskt kol är normalt sett låg i naturliga grundvatten. I det ytliga markvattnet kan halten dock vara mycket hög.

Organiskt kol fastläggs i marken eller bryts ner under passagen ner mot grundvattnet vilket medför att halten organiskt kol minskar successivt med djupet. Hög halt av organiska ämnen i grundvattnet är därför en indi­kation på påverkan av ytligt markvatten. På samma sätt kan infiltration av ytvatten för att förstärka grundvattentillgången vid större vattentäkter höja halten organiska ämnen.

Lokala föroreningskällor, som till exempel avloppsutsläpp och lakvatten från deponier med organiskt material, kan ge upphov till höga halter av organiskt kol i grundvattnet.

Höga halter totalt organiskt kol möjliggör ökad transport och högre halter av metaller i grundvattnet, eftersom metaller kan bindas i organiska komplex eller till kolloider vilket ökar rörligheten i mark- och grundvatten för många metaller.

Mer information om totalt organiskt kol finns att läsa under Mer på vår webbplats.

Trender i grundvatten

För perioden 1996–2018 finns trendberäkningar för halten totalt organiskt kol för 128 st. provtagningsplatser för vilka över hälften (69 st.) saknar signifikant trend, 27 % (34 st.) har en ökande trend och 20 % (25 st.) har en minskande trend. Som mest ökar trenden i två provtagningsplatser i Kronobergs län och en provtagningsplats i Västra Götalands län. Som mest minskar trenden i en provtagningsplats i Örebro län.

För perioden 2009–2018 finns trendberäkningar för 218 provtagningsplatser för vilka över hälften (125 st.) saknar signifikant trend, 30 % (65 st.) har en minskande trend och 13 % (28 st.) har en ökande trend. Störst förändring sker i två provtagningsplatser med ökande trend lokaliserade i Örebro län och Västra Götalands län. Den högsta medelvärdeskoncentration för totalt organiskt kol är 40 mg/l och återfinns i Kronobergs län.

Förändringar i den totala halten organiskt kol i grundvatten kan komma från till exempel en punktkälla av något slag eller förändringar i markanvändning. Ett förändrat klimat kan också ge högre halter, eftersom organiskt material lättare mobiliseras vid högre temperaturer.

 

Fördelning av trender för totalt organiskt kol under perioden 2009–2018.

Fördelning av trender för totalt organiskt kol under perioden 2009–2018.

 

Senast granskad 2022-09-19