Trender för kadmium

Fakta om kadmium i grundvatten

I de svenska grundvattnen är kadmiumhalten oftast mycket låg. Kadmium (Cd) kan förekomma naturligt i grundvatten och beror i de flesta fall på berggrundens och jordlagrens innehåll av tungmetallen.

Det översta marklagrets innehåll av kadmium kommer framför allt från deposition via luften från exempelvis metallindustri och förbränning. Utsläppen har minskat med cirka 80 % sedan 1990, vilket främst beror på bättre reningsutrustning inom industriell verksamhet. Trots detta ligger mycket kadmium kvar i de ytliga jordlagren.

Under det senaste halvseklet har spridning av kad­miumhaltiga fosfatgödselmedel medfört ökade kadmiumhalter i åkerjord. Smältverk, batterifabriker och deponier är exempel på föroreningskällor som lokalt kan ge upphov till höga kadmiumhalter i mark och grundvatten.

Kadmium binder relativt svagt till organiska substanser i det ytliga jordlagret och frigörs vid sänkt pH. Försurning medför därmed risk för förhöjda kad­miumhalter i grundvattnet.

Mer information om kadmium finns att läsa under Mer på vår webbplats och Andra webbplatser.

Trender i grundvatten

För perioden 1996–2018 finns trendberäkningar för kadmiumhalt för 43 provtagningsplatser för vilka majoriteten (70 %) har en minskande trend och 23 % (10 st.) saknar signifikant trend. En ökande trend återfinns hos tre (7%) provtagningsplatser, samtliga belägna i norra Sverige.

För perioden 2009–2018 finns trendberäkningar för 129 provtagningsplatser för vilka 53 % (69 st.) saknar signifikant trend, 40 % (51 st.) har en minskande trend och nio (7 %) har en ökande trend. Som mest ökade kadmiumhalten med 0,02 µg/l om året för en provtagningsplats belägen i Östergötlands län.

Ökande kadmiumhalter kan bero på lokala föroreningskällor av något slag eller att kadmium lagrat i marken mobiliserats till följd av sänkt pH.

Att en stor andel provtagningsplatser uppvisar en minskande trend beror sannolikt på att den luftburna depositionen minskat, även om ett ökat pH i vissa fall kan spela in.

Samtliga provtagningsplatsers medelvärdeskoncentration underskrider det tidigare nationella riktvärdet för god kemisk grundvattenstatus som var 5 µg Cd/l. Efter att trendberäkningen gjordes har SGU:s föreskrifter om kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten (SGU-FS 2023:1) ändras. Riktvärde heter numera tröskelvärde. Det generella tröskelvärdet för kadmium är sänkt till 0,5 µg/l. Trendberäkningen har inte uppdaterats för att ta hänsyn till detta, utan baseras alltså fortfarande på det gamla nationella riktvärdet. Den högsta medelvärdeskoncentration vid en provtagningsplats är 0,48 µg Cd/l vilket klassas som låg halt (tillståndsklass 2) enligt ”Bedömningsgrunder för grundvatten” men är precis under det nya nationella tröskelvärdet.

Fördelning av trender för kadmium under perioden 2009–2018.

Fördelning av trender för kadmium under perioden 2009–2018.

 

Senast granskad 2023-08-14