Tre personer med varselvästar gräver i marken.

Provdike i guldfyndigheten Barsele, där berggrunden har frilagts för att kunna utföra mer detaljerade strukturgeologiska undersökningar samt provtagningar.

Foto: Peter Åkerhammar, SGU

2 juli 2020

Ännu ett rekordår för svensk malmproduktion 2019

Svensk malmproduktion ökade 2019 till 86,5 miljoner ton, den högsta någonsin. Sedan nedgången 2015 har produktionen ökat med 19 procent, visar siffror från SGU:s årliga publikation Bergverksstatistik som nu finns ute.

Malmproduktionen 2019 blev återigen den högsta någonsin med 86,5 miljoner ton, jämfört med den tidigare högsta noteringen från 2018 på 81,4 miljoner ton, en ökning med sex procent. Ökningen kommer främst från ökad produktion av järnmalm från Kaunisvaara i Pajala och ökad produktion av ickejärnmalm från Aitik, Garpenberg och Zinkgruvan.

För årets upplaga har ett nytt avsnitt, Miljöstatistik, införts med uppgifter om gruvavfallsstatistik, användning av färskvatten, utsläpp av metaller till vatten. Sysselsättningsstatistiken har vidare utökats med nya avsnitt om arbetsplatsolyckor och sjukdom.

Några siffror från Bergverksstatistik 2019:

  • Mängden säljbara järnmalmsprodukter ökade med fem procent till 29 miljoner ton.
  • Metallproduktionen från icke-järnmalmsgruvor minskade med två procent. Några metaller ökade: Zink (+4 %), Bly (+6 %) och guld (+1 %) medan koppar (-6 %), silver (-5 %) minskade.
  • Guldproduktionen blev under 2019 åtta ton 2019, den näst högsta någonsin efter rekordåret 1933.
  • Av EU:s järnmalmsproduktion kommer 92 procent från Sverige. Sverige har också EUs största bly- och zinkproduktionen och näst störst silverproduktion, och bland den högsta guld- och kopparproduktionen.
  • Prospekteringskostnaderna ökade 2019 med 22 procent till 955 miljoner kronor. Sedan 2016 har insatserna fördubblats. Antalet gällande undersökningstillstånd var 586, en minskning med 37. Två bearbetningskoncessioner beviljades under året, jämfört med fyra under 2018. Allt färre bolag prospekterar mer samt att prospektering för järn, basmetaller och guld är mest intensiv.
  • Omsättningen för gruvnäringen 2019 blev över 45 miljarder kronor exklusive metallverk, jämfört med tidigare omsättningsrekordet 40,6 miljarder från 2013.
  • Produktionen av industrimineral var under 2019 7,8 miljoner ton, en minskning med fem procent sedan 2018. Produktionen av natursten uppgick till 184 000 ton (193 000 ton för 2018). En minskning med cirka fem procent.

Ladda ned Bergverksstatistik 2019 här (nytt fönster)

På sidan www.sgu.se/mineralnaring/mineralstatistik/ presenterar vi nu också mineralstatistiken som interaktiva diagram. Diagrammen gör det lättare för den som vill se statistiken på olika sätt, avgränsa separata serier och ladda ner data och grafik i ett flertal format.

Senast granskad 2020-07-02