Både höjda och sänkta grundvattennivåer kan leda till en ändrad flödesriktning av grundvattnet, speciellt i samband med infiltration, till exempel avloppsinfiltration, och grundvattenuttag (enskilda brunnar). En ändrad flödesriktning kan innebära att föroreningar kan transporteras mot en dricksvattenbrunn där flödesriktningen tidigare var riktad bort från brunnen.

Förändringar i grundvattennivåerna kommer även att påverka mäktigheten på zonen mellan markytan och grundvattenytan (omättad zon). Den omättade zonen är viktig vid infiltrationsanläggningar, både för dricksvatten och avlopp. En liten omättad zon kan leda till sämre fastläggning och nedbrytning av föroreningar vilket kommer att påverka grundvattenkvaliteten.

Grundvattenbildningen kan förändras

Den höjda temperaturen kan emellertid komma att ge ökad grundvattenbildning under vinterhalvåret på grund av mer nederbörd i form av regn i främst de södra delarna av Sverige.

Avsänkningen av grundvattennivån under sommarhalvåret i hela landet kan komma att förlängas på grund av den tidigare snösmältningen, högre temperatur och längre sommar, vilket kan ge problem med den enskilda vattenförsörjningen.

Förmodligen kommer dock grundvattennivåerna att vara i stort sett oförändrade under årets sista månader.

Ändrat klimat påverkar grundvattenkemin

Klimatförändringarna kan också leda till ändrad markanvändning, odling av nya grödor, längre växtsäsonger och ökad användning av gödsel och bekämpningsmedel vilket kan medföra påverkan på grundvattenkvaliteten. Den ökade nederbörden kan dessutom medföra fler och större översvämningar samt höjda ytvattennivåer som kan påverka grundvattnet genom ökat inflöde av ytvatten till grundvattenmagasin.

Både höjda och sänkta grundvattennivåer kan påverka grundvattenkvaliteten. När grundvattennivåerna sjunker ökar halter av kemiska ämnen och ökande grundvattennivåer medför minskade halter, det vill säga det sker en utspädning. Detta gäller generellt för de flesta vittringsberoende parametrar som till exempel alkalinitet.

Om grundvattennivåerna ligger nära markytan gäller istället det omvända sambandet – ökande halter när grundvattennivåerna stiger och minskande halter när grundvattennivåerna sjunker. Orsaken är att upplagrade tungmetaller i de översta markskikten transporteras av grundvattnet.

I kustområdena kommer havsnivåhöjningen att påverka grundvattnet genom att risken för saltvatteninträngning ökar i enskilda brunnar.

Effekter på föroreningar i mark och vatten av ett förändrat klimat

Mer läsning

Rapporterna är pdf-filer som öppnas i nytt fönster:

Vattenkemiprovtagning i Hammarby källa. Foto: Liselotte Tunemar. Vattenkemiprovtagning i källa. Foto: Liselotte Tunemar.