Regeringsuppdrag

Här presenteras några av SGUs aktuella regeringsuppdrag.

Regeringsuppdrag 2021

Uppdrag om fördjupad kartläggning och analys av efterfrågan på cement i olika sektorer, tillgången till kalksten, klinker och cement samt förutsättningarna för import

Regeringen ger Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), Statens energimyndighet, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Fortifikationsverket och Boverket i uppdrag att som ett led i arbetet med att långsiktigt säkra en hållbar försörjning av kalk och cement i Sverige, kartlägga och analysera:

 • den årliga efterfrågan på cement, och av vilka kvaliteter, uppdelat på olika sektorer i Sverige de närmsta åren,
 • förekomsten av och tillgången till kalksten, klinker och cement inom Sverige och i andra exporterande länder, samt
 • de logistiska förutsättningarna för import av dessa produkter till Sverige.

I uppdraget ingår även att undersöka andra nödvändiga förutsättningar och ta fram förslag till åtgärder i syfte att möjliggöra och underlätta import av kalksten, klinker och cement till Sverige.

Tillväxtanalys ska samordna genomförandet och redovisningen av uppdraget och övriga myndigheter ska bistå med det underlag som framgår under Närmare om uppdraget se länk till pdf om uppdraget nedan.

Uppdrag om fördjupad kartläggning och analys av efterfrågan på cement i olika sektorer, tillgången till kalksten, klinker och cement samt förutsättningarna för import (nytt fönster)

Läs regeringens pressmeddelande (nytt fönster) 

Läs om regeringens arbete med cementförsörjning (nytt fönster)

Satsning på ökad hållbar utvinning och återvinning av mineral och metall från sekundära resurser 

Regeringen uppdrar åt Sveriges geologiska undersökning (SGU) att tillsammans med Naturvårdsverket arbeta för att öka möjligheterna till hållbar utvinning av mineral och metaller från sekundära resurser. Arbetet ska bidra till omställningen till en mer cirkulär och resurseffektiv ekonomi, i enlighet med regeringens strategier för smart industri och cirkulär ekonomi. Uppdraget ska vidare fokusera på kritiska mineral och metaller, men även kunna omfatta andra mineral och metaller.

Europa har stora behov av olika metaller och mineral. Tillgången till metaller och mineral rör flera aspekter, inte minst möjligheterna för att Sverige och övriga EU ska kunna nå mål kring hållbarhet och ekonomi. Sverige har god tillgång till många metaller och mineral samt fyller en viktig del av övriga Europas behov. Sverige har också potential att möta de behov av metaller och mineral som EU-kommissionen i sin råvarustrategi konstaterat finns.

SGU får 21 miljoner kronor och Naturvårdsverket får 4 miljoner kronor för genomförandet av uppdraget som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Läs delrapportering av regeringsuppdrag. Hållbar utvinning och återvinning av mineral och metall från sekundära resurser, Regeringsrapport 2021:03

Satsning på ökad hållbar utvinning och återvinning av mineral och metall från sekundära resurser

Uppdrag att bereda ansökan om tillstånd enligt lagen (1996:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln inom Sveriges territorialhav

Läs ärendeförteckningen (2021-01-28, underprotokoll A, nr 7) på Regeringens webbplats

Uppdraget ska återrapporteras till Näringsdepartementet senast den 1 september 2021.

Uppdrag att bereda ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln i Bottenhavet 

Läs ärendeförteckningen (2021-01-28, underprotokoll A, nr 7) på Regeringens webbplats

Uppdraget ska återrapporteras till Näringsdepartementet senast den 1 september 2021.

Uppdrag att bereda ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln i Östersjön

Läs ärendeförteckningen (2021-03-11, underprotokoll A, nr 15) på Regeringens webbplats

Uppdraget ska återrapporteras till Näringsdepartementet senast den 1 oktober 2021.

Uppdrag att bereda ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln i Kattegatt

Läs ärendeförteckningen (2021-03-11, underprotokoll A, nr 15) på Regeringens webbplats

Uppdraget ska återrapporteras till Näringsdepartementet senast den 1 oktober 2021.

Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 m.m.

SGU ska redovisa uppdraget årligen till Statskontoret.

Remisser

SGU ska sammanställa och redovisa ärenden av större betydelse, såväl samhällsekonomiskt som rättsligt, som handläggs inom remissverksamheten. Redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ska ske en gång varje kvartal. 

Utvinning av naturresurser i anslutning till svensk kontinentalsockel

SGU ska inhämta information om andra länders planering för och utvinning av naturresurser i anslutning till svensk kontinentalsockel, och vid behov underrätta Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2021.

Internationellt arbete

SGU ska analysera de viktigaste initiativen inom EU-arbetet på myndighetens verksamhetsområden och de områden som kan påverka sektorn enligt 3 § förordningen (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning, samt inom övrigt internationellt arbete, och löpande redovisa detta till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). SGU ska också redovisa motsvarande om sitt deltagande i internationellt arbete i övrigt.

SGU ska bevaka, analysera samt aktivt delta i frågor och uppkomna processer kopplade till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar). Utgångspunkten för arbetet är att i enlighet med myndighetens instruktion bl.a. verka för hållbar tillväxt och företagande inom sektorn för nyttjande av Sveriges mineralresurser. Slutsatser från arbetet samt information om vilka insatser som har genomförts ska löpande redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Koldioxidlagring

SGU ska under 2021 inom sitt ansvarsområde fortsätta arbetet med omvärldsbevakning och interna kompetenshöjande insatser för hantering, bearbetning och tolkning av seismiska djupdata avseende koldioxidlagring med utgångspunkt i Klimatpolitiska vägvalsutredningen (SOU 2020:4). SGU ska aktivt delta i nationell och internationell samverkan och särskilt bevaka CCS-aktiviteter för att bibehålla och utveckla svensk förmåga inför framtagande av en handlingsplan med mål att påbörja undersökningar av potentiella svenska lagringsplatser. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2021.

Prognoser

SGU ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

 • den 5 februari,
 • den 29 april,
 • den 30 juli, och
 • den 25 oktober.

Pågående regeringsuppdrag givna före 2021

Myndighetschefens deltagande i SamTox

SamTox består av cheferna för Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Statens geotekniska institut (SGI), Havs- och vattenmyndigheten och Arbetsmiljöverket. Kemikalieinspektionens generaldirektör är sammankallande och ordförande för gruppen. SamTox träffas en gång per år.

Läs om SamTox på Kemikalieinspektionens webbplats

Uppdrag att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån

Regeringen uppdrar åt SGU med flera statliga myndigheter att, för tiden fram t.o.m. den 24 januari 2021, säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten, vilket bl.a. innefattar att upprätthålla medborgarkontakter och service i hela landet, befinner sig i myndighetens lokaler. Myndigheterna ska vidare vidta ytterligare åtgärder för att, i den utsträckning som deras uppgifter, gällande regelverk och verksamhetsstrukturer tillåter, fram till den 1 juli 2021 möjliggöra att så många som möjligt av de anställda kan arbeta hemifrån.

Myndigheter med fler än tio anställda ska den sista dagen varje månad, med början i januari 2021, till Arbetsgivarverket redovisa hur stor andel av respektive myndighets anställda som arbetar hemifrån, enligt närmare anvisningar från verket. Myndigheterna ska inte redovisa uppgifter som bedöms omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Arbetsgivarverket ska sammanställa redovisningarna i månatliga rapporter, som ska ges in till regeringen (Finansdepartementet) senast den tionde dagen i varje månad. Arbetsgivarverket ska senast den 31 juli 2021 slutredovisa uppdraget till regeringen.

Läs mer om uppdraget att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån på Regeringens webbplats (nytt fönster).

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

Regeringen uppdrar åt SGU med flera statliga myndigheter att under perioden den 1 januari 2021–31 december 2023 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och att från Arbetsförmedlingen ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik.

Myndigheterna ska senast den 1 april 2021, 1 april 2022, 1 april 2023 samt den 15 februari 2024 till Statskontoret redovisa hur uppdraget genomförs och vilka resultat som nåtts enligt instruktion från Statskontoret. Myndigheterna ska gemensamt ta emot i genomsnitt minst 500 kvinnor och män med funktionsnedsättning för praktik per år.

Läs mer om uppdraget att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 på Regeringens webbplats (nytt fönster).

Uppdrag att utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier

SGU, Statens energimyndighet (Energimyndigheten) och Naturvårdsverket ska utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier.

En slutredovisning av uppdraget med en beskrivning av genomförandet, nyckelfrågor för eventuell fortsatt analys eller med tillhörande och
konsekvensanalyserade förslag på åtgärder ska lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet med kopia till Miljödepartementet och
Näringsdepartementet) senast den 14 oktober 2022. En delredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet med kopia till Miljödepartementet och Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2021. 

Läs mer om uppdraget att utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier

Läs mer om uppdraget at utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier på Regeringens webbplats (nytt fönster)

Uppdrag att bereda ansökan och tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att utforska kontinentalsockeln i södra Östersjön

Uppdraget ska återrapporteras till Näringsdepartementet senast den 30 april 2021.

Uppdrag att genomföra en satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden

SGU, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Arbetsförmedlingen ska genomföra en satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden. Myndigheterna ska arbeta för enklare vägar till jobb och i samarbete verka för att tillvarata den jobbpotential som finns inom de gröna näringarna i hela landet. Uppdraget ska bidra till att möta en svårare situation på arbetsmarknaden med anledning av det pågående utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Insatserna ska koordineras och samordnas av Skogsstyrelsen.

Målgruppen är nyanlända och personer som varit utan arbete en längre tid. Jämställdhet ska beaktas, och särskilt fokus ska sättas på kvinnors deltagande i arbetslagen. Insatserna bör utformas så att de ger deltagarna kompetens som efterfrågas av de gröna näringarna med siktet inställt på anställning i näringslivet. Myndigheternas uppgift är att främja att arbetssökande får prova på att arbeta med arbetsuppgifter inom de gröna näringarna genom insatser för till exempel natur- och skogsvårdande skötsel inom myndigheternas verksamhetsområden, företrädesvis på offentlig mark. Deltagarnas inkomst finansieras enligt det arbetsmarknadspolitiska regelverket och beslutas av Arbetsförmedlingen. SGU ska bidra genom att tillhandahålla objekt med lämpliga arbetsuppgifter inom sitt verksamhetsområde.

Skogsstyrelsen ska, på basis av underlag från myndigheterna, senast den 15 februari 2021 till Regeringskansliet lämna en redovisning av uppdragets genomförande.

Läs mer om Naturnära jobb och vad som sker inom projektets olika delar

Läs mer om uppdraget att genomföra en satsning på naturnära jobb för personer som står långt från arbetsmarknaden på Regeringens webbplats (nytt fönster)

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet

För att öka takten i arbetet med att nå miljömålen kan Miljömålsrådet till regeringen senast den 1 mars varje år överlämna förslag på avgränsade åtgärder som Miljömålsrådet menar är strategiskt viktiga för miljöarbetet men som inte ligger inom de deltagande myndigheternas mandat.

Uppdraget redovisas årligen i SGUs årsredovisning.

Bistå regeringen i genomförandet av de fyra samverkansprogrammen 2019-2022 

Genom samverkan med Verket för innovationssystem (Uppdrag till verket för innovationssystem att stödja genomförandet av regeringens samverkansprogram samt att ge stöd till offentliga aktörers arbete med regel- och policyutveckling, N2019/03094/EIN) och andra berörda myndigheter ska SGU, utifrån sina ansvarområden, bistå Regeringskansliet i genomförandet av regeringens fyra samverkansprogram, särskilt avseende samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2020 och därefter senast 1 mars 2021 t.o.m. 2023.

Uppdraget redovisas årligen i SGUs årsredovisning.

Regionalt tillväxtarbete 

SGU ska redovisa och analysera genomförda insatser för sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket.

Myndigheten ska redovisa insatserna till regeringen (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 21 februari 2021.

Bättre kunskap om förorenade sediment ska ge renare sjöar och hav

Syftet med regeringsuppdraget är att ta fram mer kunskap för att kunna hantera de förorenade sedimentområden som är störst risk för miljön och människors hälsa. Inom regeringsuppdraget samarbetar SGU med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelserna och Statens geotekniska institut. Uppdraget är ett treårigt samarbetsprojekt under 2019–2022.

Målet med regeringsuppdraget är att:

 • sammanställa befintliga föroreningsdata
 • ta fram en nationell prioriteringsmetodik
 • framställa vägledningar för riskbedömning
 • utföra ett pilotprojekt för olika saneringstekniker
 • undersöka föroreningar i prioriterade sedimentområden
 • utvärdera kostnadseffektiva behandlingsmetoder nationellt och internationellt
 • upprätta en nationell kunskapsplattform

Läs mer om uppdraget "Bättre kunskap om förorenade sediment ska ge renare sjöar och hav" på SGUs webbplats.

Läs mer om uppdraget "Bättre kunskap om förorenade sediment ska ge renare sjöar och hav" på regeringens webbplats (nytt fönster).

Uppdraget ska delredovisas senast den 5 januari 2022 och slutredovisas senast den 5 januari 2023.

Uppdrag att medverka i genomförandet av Europeiska unionens strategi för Östersjöregionen

EUs strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EUs länder runt Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen och öka välståndet. Strategin antogs av EU 2009 och SGU fick januari 2016 i uppdrag att medverka fram till och med år 2020. Uppdraget förlängdes och återrapportering ska ske i januari 2021 och 2022. Tillväxtverket fungerar som central roll i uppdraget – 22 myndigheter, samt alla länsstyrelser har fått i uppdrag av regeringen att bidra till EUs strategi för Östersjöregionen.

Rapportering av regeringsuppdrag. EUs strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2021:01

Avslutande redovisning av regeringsuppdrag: SGU:s medverkan till genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2020:01 (nytt fönster) 

Rapportering av regeringsuppdrag: EU:s strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2019:01 (nytt fönster)

Rapportering av regeringsuppdrag: EU:s strategi för Östersjöregionen, Regeringsrapport 2018:02 (nytt fönster)

Rapportering av regeringsuppdrag: EU:s strategi för Östersjöregionen, SGU-rapport 2017:02 (nytt fönster) 

Rapportering av regeringsuppdrag: Uppdrag att medverka i genomförandet av EUs strategi för Östersjöregionen , SGU-rapport 2016:07 (nytt fönster)

Läs mer om uppdraget att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen på regeringens webbplats (nytt fönster).

Läs mer på Östersjöstrategins webbplats (nytt fönster).

Titta på film på Östersjöstrategins Youtubekanal (nytt fönster).

Senast granskad 2021-11-30

Kontakta oss