OBS! Tekniskt underhåll 13 februari - 27 februari

På grund av tekniskt underhåll kommer våra data för grundvattennivåer som mäts med klucklod inte att uppdateras. Underhållet är preliminärt färdigt den 27 februari.

Du som är grundvattenobservatör kan fortfarande mata in nya grundvattennivåer, men kommer inte se de data du skickar in. De är dock registrerade och kommer synas när underhållsarbetet är slutfört.

 

Kartan utgår från ett urval av SGUs grundvattennät. Den ena redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Redovisningen av stora grundvattenmagasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från denna typ av stora grundvattenmagasin.

För närvarande mäts grundvattennivåerna inom ett 70-tal områden i sammanlagt cirka 300 observationsrör. Mätningar utförs manuellt 1–2 gånger per månad eller automatiskt 2–4 gånger per dygn. 

Med hjälp av grundvattennätet studeras tidsmässiga variationer i grundvattnets mängd och beskaffenhet, i förhållande till geologi, topografi och klimat. Information om exempelvis jordart, topografiskt läge och typ av akvifer har stor betydelse för att bedöma grundvattennivåns variationsmönster.

När man använder nivådata för referensändamål är det viktigt att de platsspecifika egenskaperna i grundvattennätet så långt möjligt liknar den plats som är aktuell för jämförelser och att klimatförhållandena är likartade mellan platserna. I graferna redovisas uppmätta grundvattennivåer tillsammans med lägsta och högsta nivå samt medelnivån.

Gå direkt till kartvisaren