Gröntjärn med lågt grundvattenstånd. Foto: Margareta Eiserman.

Gröntjärn med lågt grundvattenstånd. Foto: Margareta Eiserman.

Gröntjärn – ett titthål ner i grundvattnet

Den har inte bara en vackert turkosgrön färg och en vattennivå som varierar kraftigt, upp till 13 meter. Den saknar också synliga inlopp och utlopp. Välkommen till den mytomspunna sjön Gröntjärn.

Förklaringen finns i att den lilla sjön får sitt tillflöde underifrån, av grundvatten. Till skillnad från tillrinnande vatten i bäckar, är grundvattnet fritt från partiklar. Färgen påverkas av sjöbottnen och himlen ovanför.

Dödishålan ger en säregen hydrologi

Gröntjärn ligger i en så kallad dödishåla, på ett isälvsdelta med flera dödishålor. Isälvsdeltat, som fungerar som ett naturligt grundvattenmagasin, ligger i en relativt smal dalgång som sträcker sig i väst-östlig riktning. Områdets hydrologi blir mycket säregen tack vare isälvsavlagringens speciella karaktär och dalens form.

Vid regn och snösmältning fylls grundvattenmagasinet på relativt snabbt genom tillrinnande vatten från höjdområdena i norr och i söder. Lika snabbt kan nivån i magasinet sänkas då grundvattnet rinner bort mot öster. Då grundvattnets yta sänks eller höjs sker motsvarande förändringar av Gröntjärns yta. I de höga branta sandstränderna runt tjärnen syns spår efter olika vattennivåer.

Avrinningen sker genom dränering via sjöns botten och vattnet strömmar sedan som grundvatten i den vattengenomsläppliga isälvsavlagringen österut till Gladbäcken där en av de största källorna i Hälsingland finns.

Ta en titt runt omkring också!

Isälvsdeltat som Gröntjärn ligger på är också intressant i sig och uppvisar en mångfald av landformer. Större delen av dalen utgörs av ett deltaplan med dödisgropar, uppbyggt nästan till högsta kustlinjen och avslutas österut med en tydlig deltasluttning i dalmynningen. Flera av dödishålorna i området är idag vattenfyllda, men i vissa har tätande bottenskikt bildats. I anslutning till deltat finns också åsnät och åskullar. En pasströskel finns i mitten av isälvsavlagringen som gör att grundvattenflödena rinner dels västerut, dels österut.

Foto på Gröntjärn med högt grundvattenstånd.

Högre grundvattenstånd i Gröntjärn.

Foto: Margareta Eiserman.

 

Grontjarn_jakarta.JPG

Mot bakgrund av en terrängmodell med belysning från nordväst ser man här hur sediment som är sorterade och avsatta av inlandsisens smältvatten (grönt) förekommer i dalgången mellan Storsjön och Västerstråsjö. Det kan vara allt från bara sten, bara grus, eller bara sand. Isälven har runnit från väster mot öster (vänster mot höger i bild), och mynnat ut i havet i ett delta i Östersjösänkan när vattennivån var som högst (HK = högsta kustlinjen) och jordskorpan fortfarande mycket nedtyngd av inlandsisen. Blåa ytor visar dagens vattenytor. Mellan Storsjön i väster och Västerstråsjö i öster är det ungefär drygt 13 km. © Lantmäteriet. © SGU.

Senast granskad 2023-05-05

Att besöka Gröntjärn

Gröntjärn är en liten sjö i ett naturreservat cirka 2 mil norr om Ljusdal. Bilväg går fram till sjöns västra sida där parkeringsplats finns. Vandringsleder finns längs dalgången och runt sjön.

Myter om Gröntjärn

Det finns flera historier om tjärnen. Suget från bottenhålet sägs ha varit så starkt att folk som besökt tjärnen har varit nära att dras ner och drunkna. Det ryktas också om att det ska finnas en liten pöl i närheten som har ännu grönare vatten än tjärnen och att det i den finns en nedgrävd skatt.