Bild som visar hur Mjällån slingrar sig fram och skär ner djup i de finkorniga sedimenten.

Mjällån slingrar sig fram i S-formade kurvor och har under tidens gång skurit djupt ner i de finkorniga sedimenten i dalgången så att kraftiga erosionsbranter bildats; nipor. Foto: Karin Grånäs, SGU.

Mjällåns dalgång – trolska raviner och hisnande nipor

Dramatisk natur i stilla dalgång. Vid Mjällån kan du se en del av Sveriges kvartärgeologiska utveckling – en utveckling som fortfarande pågår.

När inlandsisen smälte bort forsade här ett förstadium till Ångermanälven fram, ett betydligt kraftigare vattenflöde än det som idag är den stilla Mjällån. De forna vattenmassorna gjorde att enorma mängder sediment avsattes i området. Vattnet har med tiden eroderat 50 meter ner genom sedimenten och skapat en dramatisk natur med branta nipor, knivskarpa ryggar och platåer i olika höjdnivåer.I

Isälvar och vanliga älvar

I botten av dalgången finns en isälvsavlagring med grovt sediment som överlagras av finkorniga postglaciala sediment. När landet har höjt sig så mycket att dalgången stod ovanför havsytan påbörjades de postglaciala vattendragens erosion. Material som eroderades vid ett ställe transporterades och avsattes senare nedströms.

Först eroderades det översta, finkorniga, materialet och allteftersom älven skar sig ner i grövre material fördes detta med vattenströmmen och avsattes längre ner längs älven.

Den postglaciala lagerföljden blir då den omvända, jämfört med en isälvsavlagring, med det finkorniga materialet längst ner och grövre mot ytan.

I Mjällåns dalgång finns hela denna lagerföljd bevarad: från de grova isälvssedimenten i botten, överlagrade av glaciala och postglaciala finkorniga sediment och på ytan sandiga älvsediment.

Västernorrlands högsta vattenfall

På västra sidan av dalgången finns Västernorrlands högsta vattenfall, det 90 meter höga Västanåfallet.

I sin nedre del har ån ett meandrande lopp som ger vattendraget ytterligare en dimension med gamla älvfåror och system av raviner. Landskapsformerna här är ovanligt välutvecklade och mycket typiska för en norrländsk dalgång.

Bild 9.jpg

Västanåfallet, Västernorrlands högsta vattenfall. Foto: Karin Grånäs, SGU.

Foto: Karin Grånäs, SGU.

Här ser du de geologiska processerna "live"

Erosionsprocesserna pågår än idag och tack vare det blottläggs jordlagren och därmed hela den kvartärgeologiska utvecklingen sedan senaste istiden. Mjällåns dalgång är därför en tacksam plats att studera geomorfologiska förlopp, jordlager och deras historia.

Mjällån_627.jpg

Fotot visar en del av Mjällåns meandrande lopp. Närmast i bild en meanderbåge.

Foto: Karin Grånäs, SGU.

 

Senast granskad 2023-05-05

Att besöka Mjällåns dalgång

Här avses en cirka 4,5 km lång sträcka söderut med start från naturreservatet Västanåfallet. Naturreservatet har ett naturum, "Naturinformation Västanåfallet", som bland annat berättar om områdets geologi. Det ligger 4 mil väster om Härnösand och 2,5 mil norr om Timrå (som ligger i dalgångens förlängning mot söder). Väg 331 sträcker sig längs Mjällåns östra sida. Utefter dalgången finns fina utsiktspunkter och vandringsleder. Längs ån kan man paddla kanot.