Besök vid och lån från SGU:s samlingar

Här finns information om hur lån från SGU:s samlingar går till, rutiner för provtagning från prover och information om donationer till samlingarna.

Besök

Besök till SGU:s samlingar tas emot i mån av tid. Kontakta ansvarig i god tid för att planera in tidpunkt för ditt besök.

Utlåning av material

Utlåning av material ur SGU:s samlingar sker alltid utifrån en lämplighetsbedömning som görs vid varje förfrågan. Utlåning av ömtåligt eller värdefullt material sker restriktivt. Detta gäller också i de fall där emballaget/förvaringsmaterialet inte tillåter transport.

 • En låneperiod är max 6 månader. Förlängning av lånetiden om ytterligare max 6 månader kan begäras vid utgången av de 6 månaderna. Om ett lån inte återlämnas efter upprepade påminnelser sker en polisanmälan om stöld.
 • Under låneperioden ansvarar låntagaren för att materialet hanteras och förvaras på lämpligt sätt. Låntagaren säkerställer att materialet återlämnas till SGU vid låneperiodens slut.
 • När SGU lånar ut material till studenter, ställs lånet formellt till handledaren eller institutionen, som då ansvarar för att materialet hanteras och förvaras på lämpligt sätt, samt återlämnas till SGU vid låneperiodens slut.
 • Lån till andra organisationer eller personer utanför SGU diarieförs och allt utlånat material registreras.
 • Om en låntagare missköter sina åtaganden kan denna i fortsättningen bli nekad till ytterligare lån ur SGU:s samlingar.

Provtagning av material ur SGU:s samlingar

Vid provtagning utfärdas ett provtagningstillstånd. Provtagningstillståndet ska omfatta uppgifter om syfte, analysmetod och vem som är ansvarig för provtagningen.

 • Icke förstörande analysmetoder är att föredra framför förstörande.
 • Provtagning av referensmaterial får ske under förutsättning att tillräcklig mängd finns kvar och att provet efter provtagning fortfarande är representativt.
 • Provtagning av borrkärnor får ske om halva kärnans diameter finns kvar efter provtagning. Icke förstörande analysmetoder är att föredra framför förstörande.
 • Om provtagning, preparering av fossil, mineral och bergarter, tillverkning av tunnslip eller andra preparat sker ska alla delar återföras till SGU:s samlingar.
 • Provtagning av analyspulver/prov kan ske till dess att provet är slut. SGU lämnar enbart ut den mängd prov som beräknas gå åt till den planerade analysen.
 • Analysresultaten ska vid studiens avslut levereras till SGU. Resultaten kommer, då det är möjligt, att sparas i SGU:s databaser. För anvisning om hur data ska levereras, kontakta ansvarig för SGU:s samlingar.

Foto.
Mammuttand. Foto Carl-Erik Alnavik.

Publicering av fossil

Om ett fossil ur SGU:s samlingar publiceras, ska exemplaret ges ett accessionsnummer kopplat till SGU:s samlingar.

Donation av material

Vid förfrågan om donation av geologiskt material till SGU görs först en bedömning om SGU är den mest lämpliga organisationen att förvalta materialet. Om SGU tar emot donationen skrivs ett avtal där SGU får full nyttjanderätt över materialet, vilket innebär att materialet hanteras enligt ordinarie rutiner och utifrån de beslutade mål och strategier som styr SGU:s verksamhet. SGU förbinder sig inte att behålla eller bevara materialet för evig framtid.

Kontakta SGU:s kundtjänst