Borrkärnor ligger i en låda. Foto.

Borrkärnor från SGU:s borrkärnearkiv i Malå.

Foto: SGU

Stöd till geovetenskaplig forskning 2023

Sveriges geologiska undersökning (SGU) utlyser härmed medel för forskningsprojekt inom tillämpad forskning och riktad grundforskning inom det geovetenskapliga området med inriktning mot mineralresurser. Utlysningen stängde den 12 december klockan 14.00.

SGU har i uppdrag att stödja geovetenskaplig tillämpad forskning och riktad grundforskning vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. Syftet är att utveckla och använda nya kunskaper och metoder inom geologin för att bättre kunna tillfredsställa samhällets behov och verka för en hållbar utveckling. Vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta inom SGU:s ansvarsområden är kriterier för bedömning och rangordning av ansökningarna.

SGU kan dela ut forskningsmedel om cirka sex miljoner kronor per år, varav ungefär hälften går till nya projekt. Geovetenskaplig information från SGU:s databaser kan med fördel och utan kostnad användas i forskningsprojekt, kontakta oss för mer information om intresse finns. Kontakta även oss i god tid för att stämma av möjligheter om er projektidé involverar användande av SGU:s infrastruktur.

Mineralresurser i Sverige

Metaller och mineral är grunden för den nya tekniken som behövs för omställning till ett fossilfritt samhälle, och ett flertal av dessa klassas som kritiska av EU. Behovet av dessa råvaror har ökat markant de senaste åren och kommer att öka ytterligare, samtidigt som tillgången på metaller kan utgöra ett hinder för teknikutveckling och storskalig användning av nya tekniker. I linje med detta så har SGU har i samband med genomförande av Regeringsuppdragen (se punktlista nedan) identifierat flera angelägna forskningsområden.

Dessa i kombination med de nationella och globala utmaningar som berör SGU:s verksamhet utifrån ett nationellt resurstillgänglighetsperspektiv har gjort att SGU i 2022 års utlysning har valt att rikta temat mot mineralresurser i Sverige.

Utlysningen fokuserar på så kallade kritiska metaller och mineral, men inkluderar även de som idag inte är klassade som kritiska enligt EU-kommissionens kritiska lista, och som exempelvis har betydelse för teknikutveckling och energiförsörjning. Vi vet fortfarande lite om de geologiska processer som styrt bildning och förekomstsätt för dessa mineralfyndigheter, liksom deras potential för utvinning och användning. Kritiska metaller och mineral kan i många fall potentiellt utvinnas som biprodukter vid brytning av järn, bas-, ädel- eller andra metaller, varför studier av dessa mineraliseringssystem kan vara av intresse. Angelägna forskningsområden inkluderar:

  • Geologiska processer och mineraliseringars bildningssätt. För att bättre kunna identifiera och förutsäga var områden med malmpotential finns behövs utökad kunskap om den regionalgeologiska utvecklingen, vilket inkluderar såväl de processer som bildat och format Sveriges berggrund som när i geologisk tid och i vilken ordning olika händelser skett. Vidare behövs mer kunskap om mineraliseringars geokemiska signaturer kopplat till deras mineralogiska sammansättning. En nyligen utpekad potential för utvinning finns även vid historiskt (ut)brutna mineraliseringar där kunskap om, och koppling mellan, den primära mineraliseringen och det sekundära material som har blivit kvarlämnat är central för att bedöma ett områdes totala exploateringspotential. Som grund för framtida studier och bedömningar inom exempelvis processteknik och miljörelaterade frågeställningar behövs kunskap om metallinnehåll och mineralogi, inkluderande eventuell mobilitet av grundämnen i det sekundära materialet. 
  • Moderna metoder för malmgenetiska studier och kartering. Metodutveckling behövs inom exempelvis geofysik, geokemi, isotopstudier, spårämnen, maskininlärning, modellering etc., för att underlätta tolkning av geologiska förhållanden och förutsättningar för malmbildning och för effektivare kartläggning och prospektering (inklusive såväl primära som sekundära mineralresurser). Metodutveckling kan med fördel även inkludera integrering av metoder som tillsammans skapar bättre förutsättningar för att lösa utmaningar eller problem. Kritiska metaller och mineral som är svåra att upptäcka eller detektera vid storskaliga undersökningar med nuvarande metoder är av särskilt intresse.

Den föreslagna forskningen ska utgå från geologisk kunskapsuppbyggnad med ett regionalgeologiskt perspektiv. Forskningen ska ha grund i svenska förhållanden och SGU ser gärna att befintliga data från SGU används, såsom exempelvis hyperspektraldata från borrkärnor, litogeokemiska data och geofysiska data. Sammantaget är behovet av fortsatt forskning och kunskapsuppbyggnad fortfarande mycket stort och utlysningen önskar därför även understödja innovativa angreppssätt och uppmuntra utvecklingen av nya forskningskonstellationer.

Ansökan

Ansökningsblankett med projektbeskrivning inkl. sammanfattning, tidsplan, kostnadskalkyl (löner gärna baserade på timmar), riskanalys, förteckning av relevant litteratur samt en kommunikationsplan. Beskrivningen av forskningsprojektet bör inte överskrida sju sidor (11 punkter). Meritförteckning biläggs ansökan.

Då SGU ser en stor nytta med att kommunikation av resultat inkluderar samhällsorienterad information utöver vetenskapliga publikationer, varför även kommunikationsplanen är en bedömningspunkt. Projektet ska därför inkludera en detaljerad plan som syftar till att nå ut med resultat till allmänheten eller främja dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare.

Ansökan ska lämnas in som en pdf-fil och det är sökandens skyldighet att se till att filen är läslig. Ansökan bör skrivas på engelska, då ansökningarna kan komma att granskas av internationella experter. SGU avråder sökande att lämna ut personnummer samt andra privata uppgifter i ansökan.

Praktiska detaljer

Ansökan stängdes den 12 december 2022 klockan 14.00.

SGU tänker sig finansiering av ett till två större projekt om cirka 3–5 miljoner kronor uppdelat på max tre år (2023–2025) och mindre projekt/förstudier om cirka 150 tusen kronor under år 2023.

Dokument avseende SGU:s generella villkor för bidrag till forskning 2022, bedömningskriterier samt ansökningsblankett kommer att publiceras på sidan i början av oktober.

Ytterligare information erhålls av Therese Bejgarn; Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 UPPSALA, tel. 018-17 90 00 eller via e-post: fou@sgu.se

När ansökningstiden har gått ut, så börjar urvalsprocessen och slutgiltigt beslut om medel fattas i mars 2023. Beviljade projekt kan starta efter fattat beslut fram till september 2023.

Läs mer: ”Så behandlas din ansökan”

Senast granskad 2022-12-12

Kontaktperson