Borrkärnor ligger i en låda. Foto.

Borrkärnor från SGU:s borrkärnearkiv i Malå.

Foto: SGU

Stöd till geovetenskaplig forskning 2023

Sveriges geologiska undersökning (SGU) utlyste medel för forskningsprojekt inom tillämpad forskning och riktad grundforskning inom det geovetenskapliga området med inriktning mot mineralresurser. Utlysningen stängde i december och tilldelningen beslutades den 27 mars 2023.

SGU har i uppdrag att stödja geovetenskaplig tillämpad forskning och riktad grundforskning vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. Syftet är att utveckla och använda nya kunskaper och metoder inom geologin för att bättre kunna tillfredsställa samhällets behov och verka för en hållbar utveckling. Vetenskaplig kvalitet och samhällsnytta inom SGU:s ansvarsområden är kriterier för bedömning och rangordning av ansökningarna.

SGU kan dela ut forskningsmedel om cirka sex miljoner kronor per år, varav ungefär hälften går till nya projekt. Geovetenskaplig information från SGU:s databaser kan med fördel och utan kostnad användas i forskningsprojekt, kontakta oss för mer information om intresse finns. Kontakta även oss i god tid för att stämma av möjligheter om er projektidé involverar användande av SGU:s infrastruktur.

Mineralresurser i Sverige

Metaller och mineral är grunden för den nya tekniken som behövs för omställning till ett fossilfritt samhälle, och ett flertal av dessa klassas som kritiska av EU. Behovet av dessa råvaror har ökat markant de senaste åren och kommer att öka ytterligare, samtidigt som tillgången på metaller kan utgöra ett hinder för teknikutveckling och storskalig användning av nya tekniker. I linje med detta så har SGU har i samband med genomförande av Regeringsuppdragen (se punktlista nedan) identifierat flera angelägna forskningsområden.

Dessa i kombination med de nationella och globala utmaningar som berör SGU:s verksamhet utifrån ett nationellt resurstillgänglighetsperspektiv har gjort att SGU i 2022 års utlysning har valt att rikta temat mot mineralresurser i Sverige.

Utlysningen fokuserar på så kallade kritiska metaller och mineral, men inkluderar även de som idag inte är klassade som kritiska enligt EU-kommissionens kritiska lista, och som exempelvis har betydelse för teknikutveckling och energiförsörjning. Vi vet fortfarande lite om de geologiska processer som styrt bildning och förekomstsätt för dessa mineralfyndigheter, liksom deras potential för utvinning och användning. Kritiska metaller och mineral kan i många fall potentiellt utvinnas som biprodukter vid brytning av järn, bas-, ädel- eller andra metaller, varför studier av dessa mineraliseringssystem kan vara av intresse.

Beslut om fördelning av medel till geovetenskaplig forskning 2023

SGU har inom utlysning 2022 tagit emot 11 ansökningar om bidrag till geologisk forskning. För att ansökningar ska beviljas medel krävs att forskningsprojekten svarar till de utmaningar som beskrivits i utlysningstext (dnr: 36–1875/2022) samt har rankats högt. För 2022 års ansökningar kan konstateras att samtliga av de inkomma ansökningarna uppfyller de grundläggande kriterierna samt håller hög kvalitet. SGU har utifrån en samlad bedömning från granskare och beredningsmöte valt att följa rekommendationen av utkomsten från detta möte och därmed fördela medel till sex nya forskningsprojekt. Motivering per projekt följer under rubriken ”Skäl för beslut”.
Underlaget kompletteras med fortsättningsprojekt. SGU beviljar fleråriga projekt under förutsättning att regeringen även fortsättningsvis avsätter anslag till verksamheten, beställningsbemyndigande så tillåter samt att villkor i kontrakt med sökanden uppfylles.

Skäl för beslutet

Direct dating of the formation and modification of ore deposits in Sweden

Välformulerad och tydlig ansökan med resultat som kommer att utgöra underlag för prospektering. Projektansökan bygger väl på tidigare genomförd forskning och kommer att förbättra förståelsen för mineraliserings bildning. Den sökande forskargruppen har mycket god kompetens inom området och har tydligt förmåga att genomföra projektet.

The geology of the Bergby LCT-pegmatite field in the Ljusdal lithotectonic unit

Koncis och mycket bra ansökan med ett klassiskt tillvägagångssätt. Projektets planering och upplägg har en bra struktur med väldefinierade arbetspaket. Projektet är prioriterat för att komplettera med saknad kunskap inom området. Sökanden har en hög kompetens inom området och är välkvalificerad att genomföra projektet.

Mineraliseringar och miljöer i den svenska alunskiffern - betydelsen av hydrotermalt bildade polymetalliska avlagringar och associerade glendonitförekomster

Tydlig och välskriven ansökan vars resultat kommer att bidra till att förbättra kunskap om mineralisering av alunskiffer och regionala förhållanden. Sökanden är välmeriterad inom det aktuella området.

3D delineation and characterization of Blötberget and Bäckegruvan mine tailings by seismic ambient noise techniques integrated with existing geodata

Ansökan är strukturerad och väl motiverad. Undersökning och karakterisering av gruvavfall är prioriterat även om sannolikheten lokalisera stora mängder sällsynta jordartsmetaller bedöms låg. Sökanden bedöms kompetent för att genomföra forskningsprojektet.

Rare Earth Elements phosphate carriers in the Alum Shale Formation - characterization and potential for beneficiation

Mindre projekt där SGU täcker en del omkostnader. Viktigt behov som tacks avseende sällsynta jordartsmetaller i alunskiffer och apatit. Sökanden är bedöms som kompetent att genomföra projektet och har haft god publicering under senare år.

Stable isotopes as an improved method for mapping polymetal-sulfide-TOC associations in Swedish Alum shales

Denna ansökan föreslås delvis beviljas och genomföras som en förstudie. Projektet bedöms leda till resultat som är av värde både vetenskapligt och för prospektering. Sökanden bedöms som kompetent att genomföra projektet och har frekvent vetenskaplig publicering.

Läs mer om de olika projekten i det fullständiga tilldelningsbeslutet

Senast granskad 2022-12-12