Anläggning av vägar, järnvägar, vindkraftparker och annan infrastruktur innebär ofta betydande konsekvenser för markanvändningen och en påverkan på grundvattnet, såväl under byggskedet som under driftskedet. För att skapa förutsättningar för en resurseffektiv och hållbar markanvändning behövs bra planeringsunderlag som beskriver markförhållandena och påverkan på till exempel grundvattenförekomster. Checklistan är tänkt som stöd såväl till planerare och som till dem som granskar planerna.

Checklista för infrastrukturprojekt SGU v2017-12-31 (pdf, nytt fönster) 

Checklista för infrastrukturprojekt SGU v2017-12-31 (wordfil att ladda ner) 

Vid planering av anläggningar i havet och vid kusten finns råd och rekommendationer under Hav och kust:

Anläggning till havs