Bild på borrhål.

6 km djupt borrhål vid Gravberg.

Foto: Bo Thunholm, SGU.

Temperaturmätningar i djupa borrhål

Temperaturmätningar i djupa borrhål har utförts i ett antal djupa borrhål. De översta 20–30 m visar tydlig påverkan av temperaturens årstidsvariation och ned till ungefär 100 meters djup noteras för de flesta borrhål en effekt av stigande temperatur vid markytan sedan drygt 100 år tillbaka. På djupare nivåer är temperaturökningen i urberg ungefär 1,5 grader per 100 meter medan det i områden med sedimentärt berg kan vara en betydligt högre gradient.

Mätningar av temperatur i djupa borrhål har utförts i 25 borrhål i olika delar av landet under 2014–2018. Tre olika variationsmönster kan noteras. I de översta 20–30 m varierar temperaturen beroende på markytans temperaturvariation under året. Ner till ungefär 100 meters djup är temperaturen i flertalet borrhål påverkad av ökad i lufttemperatur som har observerats sedan drygt 100 år tillbaka. På djupare nivåer är temperaturökningen i urberg ungefär 1,5 grader per 100 meter medan det i områden med sedimentärt berg kan vara en betydligt högre gradient. Skillnader mellan borrhålen bedöms främst bero på variationer i lufttemperatur, egenskaper i jordlagren och berggrunden.

Uppgifterna om temperatur kan användas som underlag för planering av geoenergi. Mätresultaten ner till ungefär 200 m kan exempelvis användas som underlag för dimensionering av bergvärme. Temperaturökningen på djupare nivåer kan användas för planering av djupgeotermi. Mätningar ner till ungefär 200 m djup kan även användas för att studera klimatförändringar eftersom de observerade mätresultaten sammanfaller med den temperaturökning som har noterats i samband med den globala uppvärmningen.

Merparten av mätresultaten kommer från SGU:s mätningar. Borrhålen i Lövestad och Oderup är uppmätta i samband med Shells djupborrningar efter skiffergas i Skåne från 2009 och 2010 (Pool, et al 2012). Mätningar i djupa borrhålet inom projektet COSC har utförts av Uppsala universitet (Lorentz, et al 2015).

Ladda ner Borrhålsdata från SGU

Observera att det ibland endast finns en koordinat som representerar flera borrhål som ligger nära varandra, exempelvis Kiruna.

Senast granskad 2023-11-15