Jordvärme

Jordvärme används i stället för bergvärme i områden med stora jorddjup eller när en större markyta kan utnyttjas.

En jordvärmepump bygger på samma princip som bergvärme och sjövärme. Kollektorslangen placeras i jorden, istället för i sjön eller i berget. Slangen grävs ned på ett djup av cirka en meter. I vissa fall kan även slangarna läggas i flera lager ned till cirka 5–10 m djup. Eftersom all värme ska komma från jorden krävs relativt stor yta för uppvärmning av en villa.

Växtlighet ovanför kollektorslangarna kan påverkas genom att temperaturen i marken sänks. Under driften av anläggningen kan marktemperaturen kring slangen sänkas under fryspunkten för vatten, där det frigörs ytterligare värmeenergi som finns i vattnet. Isbildningen kan dock samtidigt innebära en försämring av värmepumpens verkningsgrad.

Vid användningen av jordvärme, till skillnad från bergvärme, sker återladdningen med värmeenergi i marken under sommaren enbart genom strålningsvärme från solen. Den för höga marktemperaturen under sommarhalvåret medför att systemet inte kan användas för kylning.

Läs mer i Geologisk information för geoenergianläggningar – en översikt, SGU-rapport 2016:16

Ytjordvarme_627x1033.jpg

Bild: ArtAnna/SGU

Senast granskad 2023-05-15