Grundvattenvärme

Vid tillgång till uttagbara mängder grundvatten, pumpas vattnet upp ur en eller flera brunnar, kyls av och återförs till samma grundvattenmagasin.

Med grundvattenvärme menas att grundvattnet används som energibärare i stället för kollektorslangar som behövs för berg- eller jordvärmeanläggningar. Det grundvatten som finns i porer och sprickor i jord och berg bildar ett grundvattenmagasin eller akvifer när det finns i tillräckligt stor mängd. Systemen kan utföras i större skala och används för både värme och kyla i t.ex. varuhus eller industri.

Läs mer i Geologisk information för geoenergianläggningar – en översikt, SGU-rapport 2016:16

Senast granskad 2023-05-15