Bergvärme

Bergvärme är den vanligaste formen av geoenergi i Sverige.

Det finns i dag mer än 300 000 bergvärmeanläggningar med värmepumpar som i huvudsak används för att värma upp småhus. Fördelen är att man kan värma sitt hus med mindre elkraft än om man skulle värma med elen direkt. Berget eller marken lämnar normalt dubbelt så mycket energi som behöver tillföras i form av el.

Bergvärmebrunnar har oftast en diameter på mellan 115 och 165 mm. I brunnen monteras en kollektorslang som fungerar som värmeväxlare. Brunnsdjupet är vanligen 100–300 m beroende på vilket energiuttag som ska göras och på de geologiska förutsättningarna. Medianvärdet är enligt SGU:s brunnsarkiv cirka 175 m. I kollektorslangen cirkuleras en köldbärarvätska, oftast bioetanol och vatten. En del av energin i köldbärarvätskan extraheras genom en värmepump så att den förhållandevis låga temperaturen från berget höjs till en användbar temperatur i byggnaden. När systemet är slutet används samma köldbärarvätska hela tiden, vilket medför att underhållet är litet.

Vanligen placeras borrhålen med ett avstånd på minst 20 meter från varandra, detta för att minimera risken för termisk kortslutning mellan borrhålen. I en del fall, framför allt när flera borrhål används i samma anläggning, kan avståndet mellan borrhålen minskas.

Genom värmen som tas ut ur berget under vintern kyls omgivningen kring bergvärmehålet. Ur anläggningens effektsynpunkt eftersträvas en balans mellan uttag och återladdning av värme. Återladdningsprocessen beror på den rådande temperaturgradienten i berget och sker kontinuerligt från sidan samt underifrån. Dess storlek är mycket beroende av bergets värmeledningsförmåga. Under sommaren återladdas värmen även med hjälp av solen.

Läs mer i Geologisk information för geoenergianläggningar – en översikt, SGU-rapport 2016:16

Information om brunnsdjup, med mera, finns som produkten Brunnar:

Brunnar

SGU har utarbetat normer för anläggning av vatten- och energibrunnar:

Att borra brunn för energi och vatten – en vägledning

Vid SGU genomförs utbildning för certifiering av brunnsborrare:

Certifierade brunnsborrare

Bergvarrme_627x482.jpg

Bild: ArtAnna/SGU

Frågor och svar

Fler frågor och svar

Senast granskad 2023-05-15