Borrning.

Renspolning av tvåtumsrör.

Foto: SGU

Vägledning för att borra brunn

I Sverige borras årligen mer än 30 000 vatten- och energibrunnar. Om borrningen utförs korrekt minskar risken för miljöstörningar och skador på omgivande fastigheter. I skriften "Vägledning för att borra brunn" finns goda råd om hur man bäst går till väga.

Omslagssida till Normbrunn -16

SGU har i samverkan med Socialstyrelsen, RISE (tidigare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och branschorganisationerna Geotec, Avanti och Svep utarbetat "Vägledning för att borra brunn", också kallad Normbrunn –16, en vägledning som stöd för borrentreprenörer, tillståndsgivare och fastighetsägare. Vägledningen finns även på engelska.

Vägledning för att borra brunn – Normbrunn -16

Well standard -16. Guidelines for well drilling 

Normbrunn -16 är en uppdatering av "Att borra brunn för energi och vatten – en vägledning", också kallad Normbrunn -07. Mycket av innehållet i Normbrunn –16 är sig likt från föregående version. Nya delar som tillkommit är bland annat borrning i förorenade områden, borrning i vatten-skyddsområden och borrning av större anläggningar. Sedan föregående version av Normbrunn har miljömålssystemet i Sverige förändrats, men grunden för SGU:s engagemang är fortfarande vårt ansvar som miljömålsmyndighet.

Vägledning för borrentreprenörer, tillståndsgivare och fastighetsägare

Vägledningen vänder sig i första hand till brunnsborrare. En lika viktig målgrupp är de kommunala tjänstemän som har att ta ställning till den tillståndsplikt och den uppföljning av anmälningsplikt som råder vid anläggning av vatten- och energibrunnar. Vägledningen vänder sig också till fastighetsägare som vill anlägga vatten- eller energibrunnar.

Större kommunala grundvattentäkter omfattas inte av vägledningen eftersom det i allmänhet görs en omfattande geologisk förundersökning när sådana ska anläggas och brunnskonstruktionen åtföljs av en detaljerad kravspecifikation.

Minskad risk för miljöstörningar

Genom att följa anvisningarna i vägledningen ökar man möjligheten att få säker vattenförsörjning och miljösäkra energibrunnar. Ett gott råd är till exempel att alltid anlita certifierade brunnsborrare, ett annat att alltid kontakta kommunen i förväg för att få information om vad som gäller där brunnen ska borras. Man kan också vända sig till SGU för mer information.

Vägledningen behandlar utförandet av bergborrade brunnar, främst för enskild vattenförsörjning och för uppvärmning eller frikyla. Den ger också information om hur förundersökning, tekniskt genomförande och handhavande bör gå till för att en brunn ska anläggas på ett säkert sätt med avseende på hur grundvattnet, omgivande mark och byggnader eller annan miljö påverkas.

Senast granskad 2023-04-21