Handledning vid köp av vattenreningsutrustning

Rening av brunnsvatten kan göras med olika slags utrustning. Här har vi samlat information för dig som behöver rena vattnet i den egna brunnen.

Rening av vatten för dricksvattenändamål för enskild vattenförsörjning syftar till att dricksvattnet ska uppfylla de riktvärden på dricksvattenkvalitet som anges av Livsmedelsverket. Överskridande av riktvärdena innebär risk för hälsomässiga, estetiska eller tekniska problem.

Rening av brunnsvatten för enskild vattenförsörjning görs med olika slags utrustning. Det finns en mängd företag som säljer sådan utrustning och reklamen för olika vattenfilter är omfattande. De flesta brunnsägare har liten kunskap om vilken typ av vattenreningsutrustning som är lämpligt för just deras vatten och behöver därför hjälp i sitt val.

Tänk på det här när du väljer utrustning:

  • Val av utrustning bör grundas på en mikrobiologisk och kemisk-fysikalisk analys av brunnsvattnet som har utförts av ett ackrediterat laboratorium.
  • Leverantör eller installatör av vattenreningsutrustning bör ge en funktionsgaranti att reningen ger önskat resultat och att reningen inte ger oönskade effekter som till exempel ökad bakterieaktivitet, ökad radioaktiv strålning eller korrosionseffekter. Utrustningen ska inte heller medföra tillskott av ämnen till dricksvattnet i högre halter än nödvändigt.
  • All reningsutrustning bör ha sådan tillsyn att önskade effekter säkerställs, grundad på leverantörens eller installatörens skötselinstruktioner. Tillsynen åligger den som ansvarar för dricksvattenanläggningen.

Det är viktigt att komma ihåg att vid en analys kan vissa ämnen ge anmärkningar på vattenkvaliteten utan att det innebär att de är skadliga för hälsan. Det kan till exempel gälla höga kalk- eller järnhalter i vattnet. Höga halter av dessa ämnen kan ge avlagringar i ledningsnäten, påverka tvätt och disk samt påverka olika hushållsapparater som kommer i kontakt med vatten. Den bedömning som man bör göra i dessa fall är om problemen ger sådan ekonomisk skada eller sådan olägenhet att det är värt att investera i en vattenreningsutrustning. Det är inte alltid som anmärkningsvärda halter av till exempel kalk och järn medför någon olägenhet och då är en investering i vattenrening meningslös.

Senast granskad 2021-06-30